A family at Hoy Sai Village, Bokeo Province, Laos, murdered in home

2521
SUABHMONG-2017-0043
SUAB HMONG NEWS (03/31/2017) – A Hmong family, a husband, a wife, and a child, murdered in their home in Hoy Sai Village, Bo Keo Province, Laos.  The neighbor believed the murdered taken place on March 25 or 26, 2017.   The murder locked all doors after murdered the family.

The neighbor found the bodies inside the house on March 29, 2017.

Lao authority is looking for suspect for the murdered.  No one is in custody of the murdered at this time.

——————-

Muaj neeg tua ib tsev neeg Hmoob, Leej txiv, leej niam, thiab ib tug me nyuam, nyob rau lub zos Huab Xais (Hoy Sai) xeev Boj Kiab (Bo Keo) hauv teb chaws los tsuas.   Zej zos ntseeg tau lawm hais tias tsev neeg no twb raug tua li lub 03/25/2017 los yog 03/26/2017 lawm ces twb txog rau lub 03/29/2017, cov txheeb ze ntawm lub zos mam li mus pom.

Raws li cov txheeb ntawm lub zos hais tias tus neeg tua tsev neeg no muab qhov rooj kaw zoo zoo ua yam li tsev neeg no tsis nyob tsev lawm.

Tus ceev xwm nplog tseem tsis tau paub cov neeg tua tsev neeg no rau lub caij no.