A new statue of General Vang Pao will be unveiled on 03/28/2016 in Stockton, CA

42
SUABHMONG-2016-00026

SUAB HMONG NEWS (03/01/2016) — A new statue of General Vang Pao will be unveiled at the San Joaquin County Fairgrounds in Stockton, California on March 28, 2016.

a0CLICK HERE to watch the Public Announcement from the Statue of General Vang Pao Committee.
{sidebar id=11}
The program to unveil the statue of General Vang Pao will begin from 11:00am to 4:00pm. The address of the San Joaquin County Fairgrounds is 1658 S. Airport Way, Stockton, CA.

For more information, contact Ger Vang 209-406-8583 or Cheuyengther Xiong at 209-625-6417.

——————–

Tus pej thuam tshiab ua kev nco txog Nais Phoos Vaj Pov yuav qhib rau laj mej pej xeem thiab tib neeg ntiaj teb rau lub 3 hli ntuj tim 28 xyoo 2016 nyob rau ntawm San Joaquin County Fairgrounds, chaws nyob yog 1658 S. Airport Way, Stockton, CA.  Yuav pib cov laj txheej rau thaum 11:00 teev sawv ntxov mus txog rau 4:00 teev tsaus ntuj.

Yog koj muaj lus nug los yog xav paub tshaj no ntxiv, koj hu tau rau Ntxawg Vaj 209-406-8583 los yog  Tswv Yeej Thawj Xyooj 209-625-6417.

Questions, comments, or suggestions on this article, contact us at info@shrdo.com.

©2000-2016 Suab Hmong News. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
—————————–
When write comment, please follow the following rules:

DO: discuss the subject ONLY, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve all the rights to remove any comments and revoke posting rights for any reason.