Chong Neng Xiong (Txooj Neeb Xyooj) passed away on March 27, 2015

21
suabhmong-news-photo0325

SUAB HMONG NEWS – Former Lieutenant Chong Neng Xiong (Txooj Neeb Xyooj) passed away on March 27, 2015 at 9:00 AM at his home in Milwaukee, Wisconsin. He left behind his wife, a daughter, and three sons.  Chong Neng Xiong was a Lao Veteran served under General Vang Pao during the C.I.A. Secret War in Laos.
{sidebar id=11}
A Hmong traditional funeral service will be held from April 24 to 26, 2015 at

Lakeview Funeral Home
9075 N 76th St
Milwaukee, WI 53223

For more info, contact:
Cha Xeng Xiong 414-522-6872
Nhia Kou Xiong 920-358-3928
Chue Fong Xiong 414-469-9442

—————————————————————–

Txoov Neeb Xyooj tau tas sim neej rau lub 3 hli ntuj hnub tim 27 xyoo 2015 rau thaum 9 teev sawv ntxov nyob rau ntawm nws lub tsev hauv nroog Milwaukee xeev Wisconsin. Nws tso nws poj niam nrog rau peb leeg tub thiab ib tus ntxhais rau tom qab.  Txooj Neeb Xyooj yog ib tug qub tug rog ua lees nrog rau Nais Phoos Vaj Pov yav tas dhau los.

Nws tsev neeg yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai Hmoob pib lub 4 hli tim 24 txog 26 xyoo 2015 no nyob rau ntawm

Lakeview Funeral Home
9075 N 76th St
Milwaukee, WI 53223

Yog xav paub tshaj no, hu xov tooj nrog rau cov nram qab no tham tau:
Tsav Xeem Xyooj 414-522-6872
Nyiaj Kub Xyooj 920-358-3928
Tswv Foom Xyooj 414-469-9442

Questions, comments, or suggestions on this article, contact us at info@shrdo.com.

©2015 Suab Hmong Broadcasting.  All right reserved.
—————————–
When write comment, please follow the following rules:

DO: discuss the subject ONLY, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve all the rights to remove any comments and revoke posting rights for any reason.