Col. Wa Seng Vang (Vam Xeeb) Passed Away October 10, 2012 at his resident in De Forest, Wisconsin

2084
suabhmong-news-00417

Milwaukee, WI — Col. Wa Seng Vang (Vam Xeeb Vaj) passed away at his resident in De Forest, Wisconsin on October 10, 2012.

Funeral Service will be held on October 26, 2012. Call Chong Ze Vang (txooj Zeb Vaj) at 608-669-2466 for more info.{sidebar id=1}

————

Kaus Laus Nias Vam Xeeb Vaj tau ncaim mus yam tsis muaj hnub rov qab los rau ntawm nws lub tsev nyob rau ntawm lub zos De Forest xeev Viv Xaws Khaws Xees rau lub 10 hli hnub tim 10 xyoo 2012 rau ib cheeb tsam tav su.

Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai rau lub 10 hli ntuj hnub tim 26 xyoo 2012. Hu tus xov tooj 608-669-2466 yog koj xav paub kom meej ntxiv los yog muaj lus nug txog rau kis no.

©2012 SHIBC NEWS. ALLRIGHTS RESERVED.