Dr. Shoua Yang Speech at National Hmong Grave Desecration Charity Event May 12, 2012

2081
suabhmong-news-00098

Milwaukee, WI  —  Dr. Shoua Yang, Assistant Professor of Political Science at St. Cloud State University, MN, speech on the “Royal Thai Government and Wat Tham Krabok’s Violation of Hmong Religious Rights Dignity” at the National Hmong Grave Desecration charity event on May 12, 2012.

Dr. Shoua Yang emphasized on the 5 important elements of human rights that Thailand and Wat Thamkrabot violated by digging Hmong graves.

Click here to watch Suab Hmong News exclusive on Dr. Shoua Yang speech at the National Hmong Grave Desecration Charity Event on May 12, 2012 in Milwaukee, Wisconsin.

Dr. Shoua Yang urged Hmong to support the National Hmong Grave Desecration committee so they could move forward to find ways to protect and find solution to Hmong graves in Thailand.

Dr. Suav Yaj, ib tug kw qhia ntawv txog sab kev coj nyob rau ntawm lub tev kawm ntawv St. Cloud nyob rau hauv xeev Mis-nis-xaus-tas, tau hais lus txhawb txog ntawm Hmoob cov ntxa raug Thaib khawb rau ntawm lub koob tsheej kev hriav nyiaj txiag rau ntawv lub koom hauv National Hmong Grave Desecration rau lub 5 hli ntuj hnub tim 12 xyoo 2012 nyob rau hauv nroog Milwaukee xeev Wisconsin.

Nyem kab ntawv no mus saib tau Suab Hmoob Xov Xwm duab yees mus kev txog ntawm Dr. Suav Yaj cov lus nws tau hais nyob rau ntawm lub koob tsheej.

Dr. Suav qhuas hu kom Hmoob yuav tsum tau sib koom tes sib pab txog tej yam uas luag lwm haiv neeg lam tau lam ua rau peb tsev neeg Hmoob xws li kev khawb Hmoob cov ntxa zoo li no.