Duarn “The Storm” Vue defeated Jorge Luis Munguia to win the WBF and ABO Championship belts on May 7, 2016

15
SUABHMONG-2016-00102
SUAB HMONG NEWS (05/08/2016) — Duarn “The Storm Vue” defeated Jorge Luis Munguia to win the WBF and ABO championship belts on May 7, 2016 at the Alliant Energy Center in Madison, Wisconsin.  
Vue is now holding three championship belts, the UBF (US Midwest championship), the WBF (World championship) and ABO (National championship).  This was Vue’s eleven fight inside the ring.
{sidebar id=11}
 
a0CLICK HERE to watch Suab Hmong News exclusive covered Duarn “The Storm” Vue VS Jorge Luis Munguia for the World Champiosnhip fight on May 7, 2016.
There were many Hmong fans came and support Vue at the Alliant Energy Center.
“Thank you for all the fans came and support me” said Duarn “The Storm” Vue.
“He is fighting for a World championship having only ten fights.  That’s historical in the history of boxing” said Morris, Promoter for Supreme Hits Promotions, on an early Suab Hmong News interviewed.
Duarn “The Storm” Vue is a Hmong-American boxer.
Stay tune for Suab Hmong News exclusive coverage of Duarn “The Storm” Vue and other two championship fights coming up on the Suab Hmong News Channel.
 
————————-
Duas Vwj ntau yeej Jorge Luis Munguia thiab txeeb tau 2 txoj siv rau sab kev sib ntau tes (boxing) rau lub 05/07/2016 nyob rau ntawm Alliant Energy Center nyob rau hauv nroog Madison xeev Wisconsin.
 
Ziag no Duas Vwj muaj 3 txoj siv ntau yeej kev sib ntau tes (boxing).  Txoj ib yog UBF yog yeej nyob rau sab nruab nrab hauv teb chaws meskas (US Midwest championship).  Txoj 2 yog WBF yog txog yeej ntiaj teb kev sib ntau nyob rau ntawm Duas Vwj theem (World championship).  Thiab txog 3 yog ABO yog txoj yeej nyob rau tag hro theem nrab (National championship).
 
Duas Vwj yog ib tug ntawm tsawg tsawg tus ua sib ntau yeej tau siv uas yog nyuam qhuav sib ntau li 10 zaug xwb.
 
Muaj cov phooj ywg thiab cov niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob coob huj sim tuaj txhawb thiab saib Duas Vwj kev sib ntau nyob rau lub 05/07/2016 nyob rau ntawm Alliant Energy Center hauv nroog Madison, Wisconsin.
 
Duas Vwj yog ib tug Hmoob-meskas sib ntau tes los yog lus meskas hu tias Boxing.
 
Tig los saib tau Suab Hmoob Xov Xwm txog ntawm Duas Vwj kev sib ntau zaum no yuav tso tawm tsis ntev no nyob rau ntawm Suab Hmoob Xov Xwm tshooj.