Duarn “The Storm” Vue will defend his title on September 19, 2015 in Milwaukee, WI

2208
suabhmong-news-photo0513

SUAB HMONG NEWS (09/17/2015) — Duarn “The Storm” Vue, UBF Super Featherweight Midwest Champion, will defend his title against Anthony Napunyi on September 19, 2015 starting around 7:00 p.m. at the Tripoli Shrine Center, 3000 W. Wisconsin Ave, Milwaukee, WI 53208.

Suab Hmong News did an exclusive interview with Duarn “The Storm” Vue during the 2015 Hmong Wisconsin Labor Day Sports & Music festival but we have audio issue. We planned to interview him again in the near future.

We wish Duarn “The Storm” Vue the best for everything.

—————–

Duarn “The Storm” Vwj yog Hmoob ib tug tub sib ntau rau sab siv tes los yog lus meskas hu tias Boxing. Ziag no nws yog tus yeej ntawm ib txoj siv sawv cev rau ntawm UBF Super Featherweight Midwest Champion, nws yuav rov muaj kev sib ntau nrog ib tug txiv neej dub uas yog baj tuaj ntau ntxeeb nws txoj siv nyob rau lub 9 hli tim 19 xyoo 2015 nyob rau ntawm Tripoli Shrine Center, 3000 W. Wisconsin Ave, Milwaukee, WI 53208.

Suab Hmoob tau muaj kev sib tham nrog rau nws yav tas los nyob rau ntawm Hmoob lub koob tsheej 2015 Hmong Wisconsin Labor Day Sports & Music festival tab sis peb muaj teeb meem txog ntawm cov suab tso tsis nrov. Peb baj yuav muaj kev sib tham nrog rau nws tsis ntev tom ntej no.

Peb thov txhua yam zoo rau kom Duarn “The Storm” Vwj rau nws kev sib ntau kom tsuas muaj yeej txhua txhua zeeg ntawm.