Fa Xue Vang passed away on March 20, 2015

27
suabhmong-news-photo0316

by RICHARD WANGLUE VANG | richardwanglue@shrdo.com

SUAB HMONG NEWS — Fa Xue Vang (Fav Xwm Vaj) passed away on March 20, 2015 at the age of 66.

A Hmong traditional funeral service will be held for Fa Xue Vang from April 3 to 6, 2015 at
{sidebar id=11}
Lake View Funeral Home
9075 N. 76th St
Milwaukee, WI 53225

For more detail info, contact:
WaChong Vang 414-319-9066
Naokou Vang 414-232-4964
Dee Vang 414-779-0342

——————————————————-
Fav Xwm Vaj tau tas sim neej rau lub 3 hli ntuj hnub tim 20 xyoo 2015 nyob rau ntawm nws lub tsev hauv lub nroog Milwaukee xeev Wisconsin.  Nws muaj hnub nyoog 66 xyoo.

Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai Hmoob rau lub 4 hli ntuj hnub tim 3 txog 6 xyoo 2015 rau nyob rau ntawm:

Lake View Funeral Home
9075 N. 76th St
Milwaukee, WI 53225

Yog xav paub tshaj no ntxiv, hu tau cov xov tooj nram qab no:
Vam Txoov Vaj 414-319-9066
Nom Kub Vaj 414-232-4964
Dee Vaj 414-779-0342

Questions, comments, or suggestions on this article, contact us at info@shrdo.com.

©2015 Suab Hmong Broadcasting.  All right reserved.
—————————–
When write comment, please follow the following rules:

DO: discuss the subject ONLY, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve all the rights to remove any comments and revoke posting rights for any reason.