Flood in South Vietnam killed 8 Hmong and several missing

1991
SUABHMONGNEWS-10171

The rain season hit hard on South Vietnam on September 18 and 19, 2013 that flushed many homes in several villages included Hmong villages.

In the province of Dak Lak, village Huyen Ea Sup Ea Rot 13 – 14, eight Hmong died due to the latest flood and several are still missing.

Many Hmong families lived in the provice of Dak Lak and several of its villages.

—————
Lub caij ntuj nag no tau los nag loj heev nyob rau sab qab teb teb chaws nyab laj rau lub 9 hli ntuj hnub tim 18 thiab 19 xyoo 2013 no tau ua rau muaj dej nyab ntau lub zos uas muaj Hmoob nyob.

Nyob rau lub xeev Dak Lak, zos Huyen Ea Sup Ea Rot 13 -14, dej nyab tau raug 8 tus Hmoob tau tas sim neej thiab coob tus tseem ploj lawm yos tsis tau tau.

Nyob rau ntawm lub xeev Dak Lak no muaj Hmoob nyob coob huj sim.