Happy New Year 2014 – Nyob Zoo Xyoo Tshiab 2014

2585
suabhmongnews-0000187

Happy New Year 2014 to everyone.  We wish you the best of everything for you and your family throughout the year and forward.

Click here to watch Suab Hmong News greeting Happy New Year 2014.

Xyoo laus dhau mus lawm xyoo tshiab tawm tuaj, thov kom ib tsoom phooj ywg sawv tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo, xav tau yam twg kom tau raws li lub siab xav thiab lub siab tshaw.

Yog muaj lus dab tsis sau ntawv tau mus rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

Tig mus saib peb Suab Hmoob Xov Xwm uas yog Suab Hmoob TV rau ntawm www.youtube.com/suabhmongradio.

Tig mus mloog tau Suab Hmoob Xov Tooj Cua uas yog Victor Vaj thiab Povlis kev sib tham los yog TalkShow rau ntawm
http://www.blogtalkradio.com/suabhmongradio

Yog koj muaj FaceBook, koj tig mus ntsib peb thiab saib txog xov xwm tshwm sim qhia txog nyob rau ntawm peb li FaceBook rau ntawm no https://www.facebook.com/suabhmong

Peb xav tias yuav ntsib koj thiab cov phooj ywg rau lub xyoo 2014 no nyob rau ntawm cov koob tsheej loj.  Nyob zoo xyoo tshiab 2014 rau sawv daws.