Ib nkawm niam txiv nrog rau ib tug me nyuam tau ploj nyob rau hauv teb chaws nplog lawm

12471
A couple and a three-month-old child disappeared at around 7:00 P.M. on May 3, 2017 near Vientiane province, Laos.

SUAB HMOOB XOV XWM (06/16/2017) – Muaj ib nkawm niam txiv Hmoob thiab ib tug me nyuam tau ploj rau lub 5 hli ntuj hnub tim 3 xyoo 2017 nyob rau hauv teb chaws nplog.

Ceeb Toom: Qhov kev tshaj tawm no yog hais raws li tsev neeg hais rau peb xwb. Yog koj muaj lus dab tsi tsis kag siab zoo koj hu tau tus xov tooj no mus noog kom meej dua 651-347-9022.

NYEM NTAWM NO mus saib tau lus tshaj tawm.

Tus txiv muaj lub npe hu ua Es Xyooj los yog Vam Thaiv Xiong, nws muaj 34 xyoo. Nws poj niam muaj hnub nyoog li ntawm 20 tawm xyoo thiab ib tug me nyuam muaj 3 hli tau ploj nyob rau ntawm lub chaws tshawb tsheb kawg tawm ntawm Khej Phij Xej Xais Xum Npus hauv teb chaws nplog.

Raws li tsev neeg nyob meskas tau hais rau Suab Hmoob Xov Xwm hais tias tsev neeg nyob teb chaws nplog tau txais ib tsab xov tooj hu ntawm tus poj niam los hais tias lawv tab tom los txog rau ntawm qhov chaws tshawb tsheb kawg tawm ntawm khej phij xej tab sis lawv raug txhom lawm no ces cia li ntsiag ploj los txog tav no. Nkawd tsav lub tsheb Toyota Trandra thiab tab sis yos tsis pom lub tsheb ntawv li lawm thiab. Tsev neeg twb ntiav neeg yos thoob plaws ib ncig ntawv lawm yeej yos tsis pom lawv 3 niam txiv tub li.

Tsev neeg nyob meskas thiab nyob teb chaws nplog tau tshaj tawm rau sawv daws yog leej twg pom nkawd thiab pab coj nkawd los txog tsev, tsev neeg yuav muaj $10,000 nyiaj daus las ua dej siab dej ntsws rau tus neeg coj tau nkawd rov los txog tsev.

Tus xov tooj hu nyob meskas yog 0011-651-347-9022.

—————————

A married couple and their child disappeared in Laos since May 3, 2017

SUAB HMONG NEWS (06/16/2017) – A married couple and their three-month-old child disappeared at around 7:00 P.M. on May 3, 2017 near Vientiane province, Laos.

Note.  The information announced here is based on what we received from the immediate family of the disappeared.  If you wanted to know more detail, call 651-347-9022.

CLICK HERE to watch Suab Hmong News special announcement requested by the couple immediate family.

The husband name is Ae Xiong or Wa Thai Xiong, 34-year-old. His wife is in her 20s and the child is three-month-old.

“They were on their way from a market they open in the Special Zone Xaysomboon to Vientiane. The immediate family in Laos received a called from Ae Xiong’s wife that they were at the last check point from the Special Zone and they were captured then the phone was cut off and they are nowhere to be found.  We hired people in Laos to look for them in the surrounding areas but came out empty. They were driving a Toyota Tandra and their vehicle is nowhere to be found also…” said an immediate family in America wrote to Suab Hmong News.

The immediate families in America and Laos are offering a $10,000 reward to anyone who can find them and bring them home.