In memory of Nao Kao Ly Vanghue (Nom Kos Lis Vamkhwb)

28
SUABHMONG-2017-0054
SUAB HMONG NEWS (04/06/2017) – Nao Kao Ly Vangkhue (Nom Kos Lis Vamkhwb) passed away and a funeral service will be held to honor him from April 15 to 17, 2017 in Merced, CA.

Location and time of the funeral service:

April 15th to 16th, 2017
Merced Fairgrounds
900 Martin Luther King Jr. Way
Merced, CA 95341
From 9am to 9pm

April 17, 2017
LDS Church
1080 E Yosemite Ave.
Merced, CA 95340
From 9am to 11am

For more detail information, contact
Mouachi Ly 209-756-9843

————————

Nao Kao Lis Vamkhwb tau ncaim lub ntiaj teb mus yas tsis muaj hnub rov los.  Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai pib lub 4 hli ntuj hnub tim 15 txog rau 17 xyoo 2017 nyob rau hauv lub nroog Merced hauv xeev California.

Chaws thiab sij hawm ntawm kev yuav ua kab lig kev cai:
04/15 txog 04/16
Merced Fairgrounds
900 Martin Luther King Jr. Way
Merced, CA 95341
Sij hawm pib 9am txog 9pm

04/17/2017
LDS Church
1080 E Yosemite Ave.
Merced, CA 95340
Pib 9 teev sawv ntxov txog 11 teev sawv ntxov

Yog muaj lus dab tsi hu nug tau rau
Mouachi Ly 209-756-9843