Memorial Service for Col. Youa True Vang set for June 1, 2, and 3, 2019 in St. Paul, MN

4946

SUAB HMONG NEWS (05/14/2019) – Former Col. Youa True Vang, one of the last surviving Hmong high rank army served with the CIA’s Secret War in Laos passed away on April 13, 2019 at age 83.   A public memorial service will be held to remember and celebrate his legacy from June 1st to 3rd, 2019 at Legacy Funeral Homes, 225 Eaton St, St Paul, MN 55107.

Kaus Laus Nias Ntsuab Rwg Vaj tau tas sim neej rau lub 4 hli tim 13 xyoo 2019.  Nws muaj 83 xyoo.  Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai rau lub 6 hli ntuj pib hnub tim 1 txog 3 xyoo 2019 nyob rau ntawm lub tsev txias Legacy Funeral Homes, 225 Eaton St, St Paul, MN 55107.