Milwaukee police identify man found stabbed to death in home

2551
SUABHMONG-2017-0038
The victim of a homicide on Monday was identified as 45-year-old John Nhiafong Lo.   Police believe Lo was stabbed to death in a home in the 7500 block of W. Carmen Ave.

Officers were called for a report of a deceased man about 3:35 p.m. Monday. Police are searching for a suspect and motive in Lo’s death.

Article link: http://www.jsonline.com/story/news/2017/03/28/milwaukee-police-identify-man-found-stabbed-death-home/99742838/

——————–

Lub 03/27/2017 thaum 3:35 tav su dua, muaj neeg hu rau tub ceev xwm nyob rau hauv nroog Milwaukee xeev Wisconsin hais tias muaj ib tug tib neeg tau tas sim neej nyob rau hauv nws lub tsev.  Tub ceev xwm tau tshawb fawb thiab paub tseeb ntawm tus tib neeg tau tas sim neej no muaj 45 xyoo thiab nws lub npe hu ua John Nyiaj Foom Lauj.

Tub ceev xwm ntseeg tau tias muaj neeg muab riam kaug nws.  Ziag no tub ceev xwm tseem tab tom yos tus neeg tua John Nyiaj Foom Lauj.

Qhov xov xwm no muab los ntawm http://www.jsonline.com/story/news/2017/03/28/milwaukee-police-identify-man-found-stabbed-death-home/99742838/