Paolee Vang and Chee Yang Vang transition from Suab Hmong News

4309
As 04/25/2017, Paolee Vang and Chee Yang Vang transition from Suab Hmong News to pursue a religion channel

SUAB HMONG NEWS (04/25/2017) – Effective immediately, Paolee Vang and Chee Yang Vang (News Correspondent for Suab Hmong News) are transitioning from Suab Hmong News to pursue their own show on a religion channel.

Suab Hmong News staffs wish them the best for everything.

Suab Hmong News maintains the relationship with their newly religion channel as an affiliation.

For all the news inquiries in the Twin Cities area, please direct to KANGYEE VANG or NENG XIONG.

——————

Tshaj tawm rau sawv daws paub tias Pov Lis Vaj thiab Ci Yaj Vaj uas yog ob tug muab xov xwm rau Suab Hmoob Xov Xwm nyob hauv nroog St. Paul xeev Minnesota tau tawm ntawm Suab Hmoob Xov Xwm mus ua ib tshooj rau sab kev ntseeg lawm.

Txhua tus nyob hauv Suab Hmoob Xov Xwm muaj lus ua tsaug rau nkawd thiab thov kom txhua yam ntawm nkawd lub hom phiaj kom mus tau raws li siab xav.

Suab Hmoob thiab nkawd kev sib nraug zoo tseem muaj rau sab kev sib pab muab xov xwm rau lub neej pem suab.

Yog muaj xov xwm li cas nyob rau hauv nroog ntxaib, nej hu tau rau NKAJ YIG VAJ los yog NEEB XYOOJ.