Sao Yang, 74, passed away on 03/05/2017

23
SUABHMONG-2017-0037
(TSHAJ TAWM 03/25/2017) — Xyo Yaj uas yog Nom Pov Vaj niam muaj 74 xyoo tau ncaim mus yam tsis muaj hnub rov los rau lub 03/05/2017.  Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai pib lub 04/01/2017 txog rau 04/03/2017 nyob rau ntawm Legecy Funeral Home West Chapel (saib chaws nyob hauv qab no)

“Xa moo rau cov niam cov txiv kwv tij neej tsav, phooj ywg ua hlub tshuas txog peb niam. Peb niam tau tso peb sawv daws tseg lawm es qhia rau nej tuaj nrog peb hlub peb niam ua zuaj kawg”

Legacy Funeral Home
West Chapel
225 Eaton Street
Saint Paul, MN 55107

Muaj lus nug hu tau rau:
Nom Pov Vaj 651-331-1816
Jong Cher Yang: 612-296-0207

——————

Sao Yang (mother of Nao Pao Vang), age 74, passed away on 03/05/2017.  A funeral service will be held from 04/01/2017 to 04/03/2017 at Legecy Funeral Home West Chapel.

Legacy Funeral Home
West Chapel
225 Eaton Street
Saint Paul, MN 55107

For detail info, call:
Nao Pao Vang 651-331-1816
Jong Cher Yang: 612-296-0207