The Fresno Police Department said the body pulled from the canal is Lucy Xiong

5064
Jerry Dyer, Fresno Police Chief, said the body pulled from the Fresno canal identified as Lucy Xiong.

SUAB HMONG NEWS (08/07/2017) — Jerry Dyer, Fresno Police Chief, said the body pulled from the Fresno canal identified as Lucy Xiong.

“The Corner has infact positively identified that the person in the canal based on dental record as being Lucy Xiong” said Jerry Dyer, Fresno Police Chief.

The caused of dead is determined by the Corner as drowning. “There was no injury found on Lucy Xiong’s body that caused her dead” said Jerry Dyer.

Xiong, 20, went missing Friday, July 28 after running away from home.

———————

Lub cev thau tawm hauv tus dej nyob hauv nroog Fresno xeev California, ziag no, tub ceev xwm paub tseeb tias yog tus ntxhais Lucy Xyooj lawm.

Qhov chaws ntsuam saib Lucy Xyooj lub cev tau hais tawm tias tsis pom muaj dab tsis doog nyob rau ntawm Lucy Xyooj lub cev ces lawv tau tshaj tawm tias qhov Lucy lub cev tau tas sim neej nyob hauv tus dej ntawv yog poob deg xwb.

Tub ceev xwm tseem taug qab ntxiv seb puas muaj lwm yam qhia tau txog qhov xwm txheej ntawm Lucy Xyooj.

Lucy Xyooj muaj 20 xyoo tau ploj rau lub 07/28/2017.