THING TO KNOW: Be aware of hidden camera in hotel room in Thailand

9499
SUABHMONG-2016-00181
 
SUAB HMONG NEWS (06/26/2016) — The latest news on a Thai Actress, Mint Peechaya, was the victim of videotape by a hidden camera in the bathroom in a hotel she stayed and someone posted it on the Social Media.
 
{sidebar id=11}
The video posted on the Social Media has been removed but the damaged has been done to her and her role in Thai drama she was on scheduled to shoot; All the drama shooting have been cancelled for Mint Peechaya.
 
Next time you go to Thailand, make sure you check around the hotel room you stay in and look for tiny hidden camera in the room including the bathroom.  You just never know.
 
——————————
 
Ceev faj lwm zaum koj mus ncig rau teb chaws thaib mus so hauv tsev so hotel tsam muaj neeg caws koob yees duab tseg rau chav koj pw.
 
Thaib ib tug ntxhais ua yeeb yaj kiab tau mus so rau ib lub tsev so hotel.  Nyob rau chav nws so tau muaj neeg caws ib lub koob yees duab.  Tom qab nws tawm ntawm lub tsev so no lawm, tus neeg caws lub koob yees duab tau muab cov duab yees tus ntxhais no tso tawm rau hauv internet uas rau neeg coob tus pom nws tsis zoo li daim duab nej pom saum toj no.  Qhov duab muaj neeg nyiag yees no twb tau muab rho tawm lawm tab sis muaj kev puas tsuaj rau Thaib tus ntxhais lub luag hauj lwm txog kev ua yeeb yaj kiab;  ua rau qhov chaws yees yeeb yaj kiab tau muab tus ntxhais Thaib no hro tawm vim tib neeg pom qhov duab tau tso tawm rau hauv Internet.
 
Nco ntsoov lwm zaum nej leej twg mus ua si thiab ncig nyob rau Thaib teb, ceev faj tshawb chav nej pw hauv lub tsev so hotel xws li xauj txhua qhov chaws seb puas muaj neeg lam caws cov koob yees duab me me.