Tshaj tawm kev tag sim neej ntawm Col. Soob Leej Xyooj

2294
SUABHMONG-2016-00321
 
Nkaj Zeb Xyooj, Nyiaj Tub Xyooj, Nom Hmoob Xyooj, thiab Thawj Tim Xyooj tsev neeg.  Xav muab lub moo no tshaj tawm rau kev kwv kev tij, kev neej kev tsav, thiab kev Phooj ywg paub hais tias peb txiv Col. Soob Leej Xyooj tau tag sim neej rau hnub Wednesday lub 9/28/2016 lawm.
{sidebar id=1}
 
Peb tsev neeg yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai rau lub 11 hli ntuj hnub tim 4,5,6,7 xyoo 2016 nyob rau ntawm:
 
Twin Legacy Funeral Home
255 Eaton Street
St. Paul, MN 55107
 
Muaj lus nug ntxiv hu tau rau:
Nkaj Zeb Xyooj 720-829-7926
Nyiaj Tub Xyooj 651-245-8501
Nom Hmoob Vaj 651-363-9965
Thawj Tim Xyooj 763-772-8570