TV programs spot available for low price

2056
SUABHMONG-2016-00098

 

If you are looking to broadcast your business or personal information on TV program, we have a very low price for you to get start. Call Atary Xiong at 916-534-6425 to get full detail information. All the new programs will begin at June 1st, 2016.

—————–

Yog koj xav tso tawm koj lub lag luam los yog tej yam ntawm koj tus kheej rau hauv TV, peb muaj cov sij hawm qhib ziag no rau koj pib. Hu xov tooj rau Atary Xiong rau ntawm 916-534-6425 mus nug tau kom ntxawm dua no ntxiv. Yuav pib rau lub 6 hli ntuj hnub tim 1 xyoo 2016 no lawm.