Vong Mouanoutoua wins seat on Clovis City Council in California

2192
SUABHMONG-2017-0018
SUAB HMONG NEWS (03/08/2017) – Vong Mouanoutoua wins seat on Clovis City Council in California on May 7, 2017.   He will be sworn in March 27, 2017.
Vong Mouanoutoua, 46, came to the United States in 1976 from Laos.  Mouanoutoua is the first Hmong council member in the Clovis, CA.
——————-
Voos Muasnumtuam tau yeej kev xaiv tsa los ua ib tug City Council nyob rau hauv nroog Clovis hauv xeev California rau lub 3 hli ntuj hnub tim 7 xyoo 2017 no lawm.    Nws yuav los tsa tes lees los pib nws txoj hauj lwm rau lub 03 hli ntuj hnub tim 27 xyoo 2017 no.
Voos Mouasnumtuam muaj 46 xyoo.  Nws tuaj rau teb chaws meskas rau xyoo 1976.  Ziag no nws yuog thawj tus Hmoob los tuav txoj hauj lwm City Council nyob rau hauv nroog Clovis hauv xeev California.