Zos Vib Nais, Qub Yeej Thoj Nam Nyob Teb Chaws Thaib

3232
A2a

Tus sau thiab tus yees duab yog Richard Vamlwm Vaj.

Tau ntau tshaj li ntawv 30 tawm lub xyoo tim nkaus rau xyoo 2013 no uas ib feem Hmoob tau ua neeg thoj nam tawg rog khiav tuaj nyob rau hauv lub yeej thoj nam zos Vib Nais hauv teb chaws thaib no.

Nyem nov mus saib tau SHIBC News mus yees duab mus kev nyob rau ntawm zos Vib Nais rau lub 4 hli ntuj hnub tim 2 xyoo 2012.

Lub 4 hli ntuj hnub tim 2 xyoo 2012, kuv tau rov mus ncig txog rau ntawm lub qub yeej thoj nam zos Vib Nais no. Pom tau tias tej toj roob hauv pem tseem nyob sawv li qub tab sis tej chaws uas thaum ub muaj tsev ziag no yog hav pob kws thiab hav ntoov yas lawm xwb.
A4aDaim duab no yog daim thaum kuv mus txog rau ntawm lub rooj vag yuav kag mus rau hauv zos Vib Nais uas yog lub rooj vag nyob rau sab hnub poob.

A14aDaim no no yog tseem tab tom tsav tsheb kag mus rau hauv lub zos Vib Nais uas yog lub rooj vag nyob rau sab hnub tuaj uas yog los tom Paj Choos (Pakchom) los.

A1aDaim no yog yees nyob rau tim ncauj kev tig mus rau tim lub roob Vib Nais.

A9a

Daim duab no yees pib ntawm ncauj kev thaum kag kiag rau hauv xoom pib mus rau xoom peb.

A10a
Daim duab no yog pib ntawm xoos ib tab tom mus rau pem xoos peb tig saib rau sab laug.

A12a

A13a
Ob daim duab no yog yees nyob rau ntawm xoom peb.

A11a
Daim duab no yog yees nyob rau ntawm xoom peb tsev 24. Ziag no yog hav qos ntoo thiab hav tsawb tas lawm xwb.

A5a
Daim duab no yog yees rau ntawm lub pas dej uas nyob nram qab xoom peb uas yuav mus rau nram chaw ncaws pob.

A7a
Daim duab no yees nyob rau ntawm chaw ncaws pob tig rov mus rau saum roob Vib Nais.

A3a

A6a
Ob daim duab no yees nyob rau ntawm chaw ncaws pob. Lub chaws ncaws pob tseem nyob thiab lub goal tseem nyob tib yam tab sis ziag no muaj nyom tuaj ntsuab xiab li no lawm xwb.

Nej cov ib txwm tau nyob ntawm thaj chaws no los kuv xav tias thaum nej pom cov duab no lawm yuav ua rau nej nco txog tej chaws uas tau nyob ib zaug los thiab.

Yog nej muaj lus nug dab tsi, sau ntawv tau rau kuv rau ntawm shibc@live.com.