A funeral service for Panhia Vue will be held on August 1, 2013

2372
suabhmong-news-00854

A funeral service for the body of Panhia Vue will be held on August 1, 2013 at

PeaceChurch
501 E. fillmore Ave.
Eau Claire, WI. 54703
{sidebar id=1}
From 10:00AM to 12:00PM

Note. This is not Hmong funeral service.

a0Click here to watch Suab Hmong News exclusive interviewed Mao Khang on the latest development of the case of Panhia Vue.

——————
Tsoom hwv meskas yuav muab Paj Nhiag Vwj lub cev coj los qhib ua kev cai rau lub 8 hli ntuj hnub tim 1 xyoo 2013 nyob rau ntawm

PeaceChurch
501 E. fillmore Ave.
Eau Claire, WI. 54703

Pib thaum 10:00 teev sawv ntxov txog rau 12:00 teev tav su.

Kev qhib coj Paj Nhiag Vwj lub cev zaum no tsis yog ua kab lig kev cai Hmoob. Yog leej twg npaj mus koom, nej yuav tau mus kom ncav rau lub caij hais los saum no.

a0Nyem ntawm no mus saib tau Suab Hmong nrog Mos Khab sib tham txog kev tshwm sim xov xwm tshiab rau ntawm Paj Nyiag Vwj.

©2013 Suab Hmong International Broadcasting Co. All rights reserved.
———————-
When write comment, please follow the following rules:
DO: discuss the subject, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve the right to remove any comment and revoke posting rights for any reason.