A man killed all members of his family in Laos

18648
Based on posts on the Social Media Facebook, on May 16, 2017 at Pa Mai Village, City Borikham, Borikhamxai province, Laos, Thai Yang killed all his family members by smashing their head.

SUAB HMONG NEWS (05/17/2017) – Based on posts on the Social Media Facebook, on May 16, 2017 at Pa Mai Village, City Borikham, Borikhamxai province, Laos, Thai Yang killed all his family members by smashing their head. Thai Yang now is in jail.

One posted indicated that Thai Yang went to study to become a preach and when he came home he has mental illness then killed all members of his family.

The motive to kill all the members of his family is unknown at this time.
Lao authority is doing investigation on the case.

—————————-

Raws li tau tshaj tawm nyob rau hauv Facebook, nyob rau lub 5 hli tim 16 xyoo 2017 nyob rau lub zos Pham Maib, nroog Baus lib khas, Xeev Baus Lib Khas Xais, hauv teb chaws Nplog, Thaiv Yaj tau tua nws tsev neeg tag hro.

Ziag no tub ceev xwm nplog tau coj Thaiv Yaj mus kawm lawm.
Qhov hais tias vim li cas ho tua ntawv tseem tsis tau paub meej.