A Memorial Service for Col. Bill Lair will be on 10/03/2015 at Lao Family Community of Minnesota

2261
suabhmong-news-photo0524

SUAB HMONG NEWS — A memorial service will be held by the Hmong organizations and the Hmong Community to remember Col. Bill Lair on October 3, 2015 at Lao Family Community of Minnesota building, 320 University Ave W, St. Paul, MN 55103 starting 7:00 a.m. to 7:00 p.m.
{sidebar id=11}
a0CLICK HERE to watch Boua Hue Vang, President of the SGU National, announcement and invitation the public to be part of the memorial service to remember Col. Bill Lair.

Boua Hue Vang invited everyone to be part of the memorial service ceremony to remember Col. Bill Lair. “The program will be starting from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. on October 3rd, 2015. This memorial make possible by many organization and with the Hmong community here in Minnesota. The organizations included SGU National, Lao Veterans from all States in America, Lao Family Community of Minnesota, Wisconsin Lao Veterans (NaoShoua Xiong), Hmong 18 Council, and Hmong American Leadership Council” said Boua Hue Vang, President of SGU National.

For more detail information of this event, call Boua Hue Vang 24 hours a day at 651-239-2704.

—————————————–

Hmoob ib cov koom haum nrog rau tsev neeg Hmoob nyob rau lub xeev Minnesota yuav tshwm sim ib lub koob tsheej los ua kev nco txog Kaus Laus Nias Bill Lair lub txiaj ntsim rau lub 10 hli ntuj hnub tim 3 xyoo 2015 nyob rau ntawm koom haum Lao Family Community nyob rau ntawm txoj kev 320 University Ave W, St. Paul, MN 55103. Yuav pib txheej txheem thaum 7 teev sawv ntxov txog 7 teev tsaus ntuj.

a0NYEM NTAWM NO MUS SAIB TAU Npuag Hwm Vaj kev quag hu kom sawv daws tuaj koom lub koob tsheej kev nco txog Col. Bill Lair nyob rau zaum no.

Npuag Hwm tau hais tias lub koob tsheej no yog muaj ntau lub koom haum los sib koom ua xws li lub koom haum SGU National, Lao Veterans tag hro teb chaws meskas, Lao Family Community nyob xeev Minnesota, Wisconsin Lao Veterans (Nom Suav Xyooj), Hmong 18 Council, thiab Hmong American Leadership Council.

Yog koj muaj lus dab tsis xav nug ntxiv, koj hu tau Npuag Hwm Vaj txhua lub sij hawm rau ntawm tus xov tooj 651-239-2704.

Questions, comments, or suggestions on this article, contact us at info@shrdo.com.

©2000-2015 Suab Hmong News. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
—————————–
When write comment, please follow the following rules:

DO: discuss the subject ONLY, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve all the rights to remove any comments and revoke posting rights for any reason.