Chaya Xiong passed away on August 4, 2014

2140
suabhmong-news-photo0029

(SHB) — Chaya Xiong (Tsav Yaj Xyooj) passed away on August 4, 2014 in Sacramento, CA.  A Hmong funeral service will be held from August 22 to 25, 2014 at
Hmong Palace of Scramento
6525 53rd Ave
Sacramento, CA 95828
{sidebar id=11}
For more info:
Katoua Xiong 916-422-3544
Nhia Koua Xiong 916-476-1609
Khoua May Xiong 916-393-2540
Waneng Xiong 916-715-4885

a0Click here to watch a special dedication and info of Chaya Xiong.

———————

Tsav Yaj Xyooj tau tam sim neej rau lub 8 hli ntuj hnub tim 4 xyoo 2014 no nyob rau ntawm lub nroog Sacramento hauv xeev California.  Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai Hmoob pib lub 8/22/2014 txog rau 8/25/2014 nyob rau ntawm
Hmong Palace of Sacramento
6525 53rd Ave
Sacramento, CA 95828

Yog muaj lus nug, hu cov xov tooj nram qab no:
Nkaj Tuam Xyooj 916-422-3544
Nyiaj Kuam Xyooj 916-476-1609
Qhua Maib Xyooj 916-393-2540
Vam Neej Xyooj 916-715-4885

a0Nyem nov mus saib tau me ntsis keeb kwm thiab lub ntees yuav tshwm sim rau Tsav Yaj Xyoo.

———————————–
When write comment, please follow the following rules:
DO: discuss the subject, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve the right to remove any comment and revoke posting rights for any reason.