Cig txog lub tsev “SEAR TOWER” nyob Chicago

2266
shr_news100104.jpg

Lub 2 hli ntuj hnub tim 23 xyoo 2008 no kuv tau mus xyuas kuv tus muam thiab tus yawm yij nyob rau hauv xeev Illinois. Nkawd tau coj kuv mus cig ua si hauv lub nroog Chicago rau ntau qhov chaws. Ib qhov chaws yog mus cig txog rau ntawm lub tsev hu tias “Sear Tower”, yog ib lub tsev siab tshaj plaws nyob rau hauv ntiaj teb no thaum nyuam qhuav tsim tau tiav. Lub tsev no lawd muaj kev qhib rau neeg nce mus txog rau theem tsev 103 thiab 99 uas yog mus nuam yaj saib ib cig ntawm lub nroog Chicago. Kev nres tsheb ze ntawm lub tsev no yog nres ib zaug raug nyiaj 18 daus-las. Tus nqi nce mus rau theem 103 los yog 99 yog 12 daus-las rau ib tug neeg. Kev mus cig ua si nce rau ntawm lub tsev no tsis yog ib qhov yooj yim thiab siv sij hawm sai, yog koj xav coj koj tsev neeg mus cig ua si nce mus nuam yaj, koj yuav tsum sim li ib nrab hnub nyob rau lub caij ntuj no ho siv ib cheeb tsam li ib hnub kiag rau lub caij ntuj so vim lub caij ntuj so yuav muaj neeg ncoob dua lub caij ntuj no.

Lub tsev Sear Tower no sawv siab 1451 feet hauv av mus nto nkaus saum ntsis. Muaj 110 theem tsev xam theem kawg nkaus saum toj. Lub tsev no tsim tiav rau lub 5 hli ntuj hnub tim 3 xyoo 1973.

Ob daim duab hauv qab no yog yees nyob rau theem 99 tig saib rov rau hauv lub nroog Chicago.

Chicag Sear Tower

Chicago Sear Tower