Cov ntxa (cev) raug khawb nyob Vav Thab Kab Bauj yuav coj mus tso rau thaj chaws tshiab

2077
SUABHMONG-2016-00322

SUAB HMONG NEWS (10/26/2016) – Cov ntxa raug khawb los ntawm Thaib ntau lub xyoo nyob rau ntawm Vav Thab Kab Bauj hauv teb chaws Thaib, cov pob txha yuav coj mus tso rau thaj chaws tshiab nyob ze ntawm lub zos Phab Nyas Laus Uj kom tiav rau lub 12 hli hnub tim 18 xyoo 2016 no lawm.

NYEM NOV mus saib tau Suab Hmoob Xov Xwm kev sib tham nrog rau cov tswj ntawm lub koom txoos NHGDC.

Yog koj muaj neeg tau tas sim neej nyob rau Vav Thab Kab Bauj es ho raug Thaib khawb es koj ho tsis tau xa npe tuaj mus rau lub koom txoos National Hmong Grave Desecration Committee los yog NHGDC no koj yuav tau mob siab hu tus xov tooj 509-710-7293 mus rau Vaj Tub Xyooj tsis pub dhau lub 10 hli tim 31 xyoo 2016 no.

Vim Thaib yuav muab cov npe coj los txaug rau daim txiag lag zeb.

Tom qab lub 10 hli ntuj tim 31 xyoo 2016 lawm ces lub koom txoos NHGDC yuav tsis txais cov npe ntxiv lawm vim lub sij hawm dhau thiab yuav tsis muaj kev pab txaug cov npe rau daim txiag lag zeb lawm.

Ziag no cov pob txha paub thiab tau teev tseg yog sawv cev ntawm 211 lub.

Yog nej leej twg ho tshuav neeg los mob siab hu xov tooj mus qhia rau lub koom txoos NHGDC.