Funeral Service information for Npav Ntsuab Moua from June 17 to 18, 2017

19885
A funeral Service will be held for Npav Ntsuab Moua from June 17 to 18, 2017 at Moon Sun Memorial, 8100 Demeter Ave., Sacramemnto, CA 95828

SUAB HMONG NEWS (05/31/2017) – A funeral service will be held for Npav Ntsuab Moua, Hmong singer, who passed away on May 28, 2017 in Sacramento, California from June 17 to 18, 2017.

CLICK HERE to go to GOFUND to help support NPAV NTSUAB MOUA for the funeral service.

Saturday, June 17, 2017 has been reserved for all Npav Ntsuab’s fans.  If anyone wanted to sing to dedicate to Npav Ntsuab on June 17, 2017, please contact Lyn Da at 916-838-2724.  Formal dress code for all fans.

Funeral service information:
Moon Sun Memorial
8100 Demeter Ave.
Sacramento, CA 95828

Time open:
Saturday June 17, 2017 will be open at 8:00 A.M. and will be open for 24 hour through Sunday and close at 3:00 P.M. on Sunday June 18, 2017.

For more detail information, call Lyn Da at 916-838-2724.

—————————-
Yuav muab Npav Ntsuab Muas uas yog Hmoob ib tug tub hu yas suab tau tas sim neej rau lub 05/28/2017 coj los ua kab lig kev cai pib lub 06/17/2017 txog rau 06/18/2017 nyob rau hauv nroog Sacramento xeev California (saib chaws nyob hauv qab no).

NYEM NTAWM NO mus pab nyiaj txiag txhawb nqa txog kev ua kab lig kev cai rau Npav Ntsuab Muas.

Hnub 06/17/2017 yog muab zws rau Npav Ntsuab cov phooj ywg thiab cov nyiam mloog nws cov nkauj tuaj saib thiab tuaj hu nkauj ua kev nco txog nws ua zaum kawg.  Yog leej twg npaj yuav tuaj hu nkauj rau lub 06/17/2017, hu tau xov tooj rau Lyn Da rau ntawm 916-838-2724.

Chaws nyob ntawm lub tsev ua kab lig kev cai:
Moon Sun Memorial
8100 Demeter Ave.
Sacramento, CA 95828

Sij hawm qhib:
Qhib pib 8 teev sawv ntxov thiab qhiv 24 xuab moos rau lub 06/17/2017 txog hnub 06/18/2017 ces kaw thaum 3 teev tav su dua.

Yog koj muaj lus dab tsi, hu xov tooj nug tau rau Lyn Da (Leeb Das) 916-838-2724.