General Vang Pao’s Millennium Vision Meeting in St. Paul, MN on August 29-30, 2015

2396
suabhmong-news-photo0468

Subject: GVP’s Millennium Vision Meeting in St. Paul, MN:  It is with great excitement that we hereby formally invite you to a historic meeting on Saturday, August 29th and Sunday, August 30st, 2015 in St. Paul, Minnesota. The two-day event will take place at the offices of the Hmong American Partnership on 1075 Arcade Street.

CLICK HERE to watch Suab Hmong TalkShow exclusive interview Naotou Lor (Chair of the GVP’s Vision Committee) and Pa Houa Vang (Vice Chair of the GVP’s Vision) on General Vang Pao’s vision and the upcoming GVP’s Millennium Vision meeting on August 29-30, 2015.

On December 24, 2010 in Fresno, California, General Vang Pao outlined his vision for the future of the Hmong. His words were documented in a DVD titled: “General Vang Pao Millennium Vision” and his goals were to reunite the Hmong, in all walks of life, under one organizational structure by emphasizing on:
1. Unity (Kom Ua tau ib pab ib pawg)
2. Justice (Muaj kev ncaj ncees)
3. Peace (Muaj kev thaj yeeb nyab xeeb)
4. Security (Muaj kev tiv thaiv tau rau yus cov neeg)
5. Prosperity (Muaj kev Vammeej)
6. Freedom (Ua thiab Nyob tau ywj siab ywj ntsws)

Last October, an informal meeting was assembled in Kansas City, Missouri, to explore how best to achieve the General’s objectives. A temporary committee was established. The group’s mission is to bring together, influential Hmong leaders, including our elders, state and local representatives, men and women, business professionals, students and academics. A mutual agreement was made for a special meeting, face to face to explore this vision.

This is an extraordinary opportunity for each of you – to share in shaping the future of the Hmong for generations to come and a place in Hmong history.

—————————————————————

Peb muaj lus zoo siab thov caw koj tuaj koom lub koom txoos sib tham hnub tim Saturday, August 29th thiab Sunday, August 30th, 2015 nyob tom Hmong American Partnership 1075 Arcade Street, St. Paul, MN 55106 txog txiv nais phoo Vaj Pov lub zeemmuag “Peb Haiv Hmoob nyob America teb”.

Hnub tim 24th, lub 12 hlis ntuj, xyoo 2010, txiv nais phoo Vaj Pov tau ua ib lub koom txoos sib tham nyob hauv Fresno, California, nws tau los tshaj tawm txog nws lub zeemmuag xav kom peb Hmoob nyob America teb tig rov los ua kom tau li 6 yam nram no:
1. Unity (Kom Ua tau ib pab ib pawg)
2. Justice (Muaj kev ncaj ncees)
3. Peace (Muaj kev thaj yeeb nyab xeeb)
4. Security (Muaj kev tiv thaiv tau rau yus cov neeg)
5. Prosperity (Muaj kev Vammeej)
6. Freedom (Ua thiab Nyob tau ywj siab ywj ntsws)

Tiam sis tsis muaj hmoo txiv nais phoo Vaj Pov cov hauj lwm tsis tau tiav, nws tso peb tseg lawm.  Lub 10 hli ntuj xyoo 2014, ib pab Hmoob uas txhawj xeeb txog Hmoob lub neej thiaj tau tuaj sib tham nyob rau Kansas City, Missouri, muab nws lub zeemmuag nyob hauv daim DVD “General Vang Pao Millennium Vision” coj los sib tham.  Sawv daws thiaj pom zoo los koom tes ua ib pab temporary committee los nrhiav kev sib tham nrog cov niam cov txiv, cov neeg txwj neeg laus, cov coj noj coj ua, cov tub txawj ntxhais ntse, cov tuav koom haum nyob ntawm cov xeev, thiab cov zej cov zos uas muaj Hmoob nyob.

Tag nrho cov neeg peb tau tham los, sawv daws pom zoo, thiaj xav kom los npaj ua ib lub koom txoos caw sawv daws tuaj zaum ua ke, tim ntsej tim muag sib tham txog txiv nais phoo Vaj Pov lub zeemmuag.

Peb thiaj ua daim ntawv no tuaj caw koj, uas yog ib tug neeg tseem ceeb ntawm peb Hmoob tuaj nrog peb Hmoob sawv daws tawm tswv yim sab laj txhim kho peb Hmoob nyob America teb no kom nrog luag vammeej mus txhiab puas xyoo lawm yav tom ntej.

Kev sib tham zaum no yog ib ruam tseem ceeb rau peb haiv Hmoob, rau peb tus kheej, peb tsev neeg, peb cov metub menyuam, peb thiaj xav kom koj nrog muaj feem xyuam thiab yog ib tug los nrog pib txhawb nqa.

Vam khom hais tias peb yuav ntsib koj hnub sib tham ntawm, ua tsaug.

For more information please Contact:
Pheng Xaykaothao – (972) 213 7282,  Maj. Nao Tou Lor – (608) 799 6080
Paj Huav Vaj – (920) 254 8711,  Prs. Niam Suav Ntxawg Yaj – (651) 329 8607
Dr. Long Yaj – (612) 965 8715,  Nyiaj Vws Yaj – (651) 387 0699
Ceeb Leej Vaj – (816) 308 1593,  Nkaj Xauv Xyooj – (479) 209 2671