Get to know where SuabHmong fans are coming from

2116
SUABHMONG-2016-LT-010
SUABMONG NEWS (04/09/2016) – SuaHmong fans coming from all over the world each second, each minute, each hour, each day, and each month.
{sidebar id=1}
The blue start on the map shows the location of each person or/and each group from.  Within a blue star, there could be over 100 visitors because they live in one location such as Milwaukee, Wisconsin.
Suab Hmong Broadcasting has been existing since May 11, 2000.
“We are in the news arena for 16 years… we have seen almost all the good and bad incident in the Hmong community around the world” said Richard Wanglue Vang, Founder/Executive Producer/News Anchor for Suab Hmong Broadcasting.
Suab Hmong Broadcasting is the umbrella for Suab Hmong News, Suab Hmong Radio, Suab Hmong Entertainment, Suab Hmong Travel, Suab Hmong Talkshow, and Suab Hmong History.
To contact Suab Hmong Broadcasting:
Phone: 224-333-1132
Email: info@shrdo.com
Facebook: https://www.facebook.com/suabhmong

_____________________________________
Cov phooj ywg saib thiab mloog txog Suab Hmoob Xov Xwm yog tauj ntau qhov chaws tuaj li nej pom ntawm ob daim duab no.
SUABHMONG-2016-LT-011
Cov hnub qub tsob xiav yog zeem qhov chaws lawv tuaj.  Ib lub hnub qub yuav muaj neeg coob tshaj li ntawm 100 tawm leej vim yog lawv nyob tib lub zos los yog tib thaj chaws tuaj.
Suab Hmoob Xov Xwm tau tsim tawm lub 5 hli ntuj hnub tim 11 xyoo 2000 los lawm.
“Peb muab xov xwm tau 16 lub xyoo tim nkaus rau xyoo 2016 no lawm… Txhua yam zoo thiab tsis zoo peb pom yuav luag txhua txog kev tshwm sim ntawm peb tsev neeg Hmoob tsis hais nyob rau qhov twg” hais los ntawm Richard Vamlwm tus tsim, tus tshwm txhua yam laj txheej, tus hais lus nyob rau ntawm Suab Hmoob Xov Xwm.
Nyob rau hauv Suab Hmoob, peb muaj cov laj txheej no:  Suab Hmong News, Suab Hmong Radio, Suab Hmong Entertainment, Suab Hmong Travel, Suab Hmong Talkshow, and Suab Hmong History.
Yog koj muaj dab tsis nrog peb Suab Hmoob tham tau raws li hauv qab no:
Xov Tooj: 224-333-1132
Email: info@shrdo.com
Facebook: https://www.facebook.com/suabhmong