Governor Scott Walker will be visiting Hmong Community in Wisconsin on October 7, 2018

6086

SUAB HMONG NEWS (10/03/2018) — Governor Scott Walker will be visiting the Hmong community in Wisconsin on October 7, 2018 from 4:00 PM to 7:00 PM at Long Cheng Market Place in Appleton, Wisconsin.  The address is 1803 W Lawe Street, Applton, WI 54915.

CLICK HERE to watch PSA on the Gov. Scott Walker will be visiting Wisconsin Hmong Community.

Hmong leaders as well as Hmong professional in many levels will be attending the event and will give speech on the Hmong community.

The event is open to the public.

For more information, contact Kor Xiong at 920.257.8300 or Fai Da Thao at 920.450.4184.

Stay tune for Suab Hmong News full coverage on the Suab Hmong News new YouTube Channel: www.youtube.com/suabhmongnewschannel

——————-

Scott Walker yog tus tswv xeev hauv lub xeev Wisconsin yuav tau ntsib Hmoob nyob rau hauv lub nroog Appleton rau lub 10 hli hnub tim 7 xyoo 2018 pib thaum 4 teev tsaus ntuj mus txog rau 7 teev tsaus ntuj.  Qhov chaws yog nyob rau ntawm lub khws Looj Ceeb chaws nyob yog 1803 W Lawe Street, Applton, WI 54915.

Hmoob cov thawj coj nrog rau Hmoob cov tub txawj txhais ntse yuav tuaj mus koom coob thiab yuav tuaj mus hais lus.

Yog koj muaj lus nug hu rau Kos Xyooj 920.257.8300 los yog Faiv Ntaj Thoj 920.450.4184.

Tig los saib txog Suab Hmong yuav mus muab xov xwm rau chav tshooj tshiab rau ntawm www.youtube.com/suabhmongnewschannel.