Hmong 18 Council Coordination of America’s 2nd Annual National Conference on October 21, 2017 in Milwaukee, WI

4196
Hmong 18 Council Coordination of America's 2nd Annual National Conference on October 21, 2017 in Milwaukee, WI

SUAB HMONG NEWS (11/18/2017) — Hmong 18 Council Coordination of America, Inc., (H18CCA) will be held its 2nd Annual National Conference on October 21, 2017 at Phongsavan Market Hall, 6300 N 76th St, Milwaukee, WI 53225 from 9:00 AM to 4:30 PM. Public is welcome.

CLICK HERE to get to know more about H18CCA.

For more detail info, contact Tim Kong at ntsumteevkoo@yahoo.com.

——————
Lub koom haum Hmong 18 Council Coordination of America, Inc., yuav muaj lawv lub rooj kev sib tham xyoo 2 nyob rau lub 10 hli ntuj hnub tim 21 xyoo 2017 pib thaum 8 teev sawv ntxov txog rau 4 teev 30 feeb tsaus ntuj nyob rau ntawm Phoos Xab Vas chaws nyob yog 6300 N 76th St, Milwaukee, WI 53225 from 9:00 AM to 4:30 PM. Lub rooj kev sib tham no yog qhib tag hro rau sawv daws tuaj koom tau.

NYEM NTAWM NO mus saib kom txog kev sib tham nrog rau H18CCA yav tas los txog lawv lub hom phiaj thiab tes dej num.

Yog koj muaj lub dab tsi, sau ntawv nrog Tim Koo rau ntawm ntsumteevkoo@yahoo.com.