In memory of Chor Xiong (Tsom Xyooj) October 10, 1969 to September 24, 2017

4859
In memory of Chor Xiong (Tsom Xyooj) October 10, 1969 to September 24, 2017

SUAB HMONG NEWS (09/28/2017) – Chor Xiong (Tom Xyooj) passed away on September 24, 2017.   He was an actived individual in the Hmong community both in Thailand and in the United States.   In Thailand, he served as Radio Operator and helped the process of Hmong Refugees arrived in Thailand to ensure they were proper handling by the Thai authority.   In the United States, he teaches Hmong Ken (Qeej) to the community and get involved in other community activities.

A two days Hmong traditional funeral service will be held for Chor Xiong from September 30, 2017 to October 2, 2017 at 741 W. Belmont Ave, Fresno, CA 93728.

————-

Tsom Xyooj tau ncaim lub ntiaj teb mus yam tsis muaj hnub rov los rau lub 9 hli ntuj hnub tim 24 xyoo 2017.   Tsom Xyooj yog ib tug tau pab lub zej lub zos nyob rau sab Thaib teb thiab teb chaws meskas.   Nyob rau sab Thaib teb, nws yog ib tug tau pab saib kom cov neeg Hmoob thoj nam tau chaws nyob kaj siab thiab pab kev sib hu mus los rau sab Thaib thiab nplog txog lub luag hauj lwm hlub Hmoob.   Thaum nws tuaj txog rau teb chaws meskas lawm, nws tau los qhia qeej rau cov xav kawm txog qeej thiab tseem pab lub zej lub zem li qhov nws pab tau.

Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai Hmoob pi blub 9 hli tim 30 xyoo 2017 mus txog rau lub 10 hli ntuj hnub 2 xyoo 2017 nyob rau ntawm 741 W. Belmont Ave, Fresno, CA 93728.