Joua Vang Lor (Ntsuab Vaj Lauj) passed away on August 25, 2014

2367
suabhmong-news-photo0078

Joua Vang Lor (Ntsuab Vaj Lauj) passed away on August 25, 2014.  A public funeral service will be held from September 20 to 22, 2014 at

10428 W Stockton Blvd
Elk Grove, CA 95624.

For more info, contact 520-907-9270.

Time for the public funeral service will be from 9:00AM to 10:00PM for the dates mentioned.

————————-
{sidebar id=1}
Ntsuab Vaj Lauj tau tas sim neej rau lub 8 hli ntuj hnub tim 25 xyoo 2014.  Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai pib rau hnub tim 20 txog rau hnub tim 22 lub 9 hli ntuj xyoo 2014 nyob rau ntawm:

10428 W Stockton Blvd
Elk Grove, CA 95624
.

Yog koj xav paub tshaj no, hu xov tooj tau rau ntawm 520-907-9270.

Lub sij hawm qhib yog pib 9:00 teev sawv ntxov txog rau 10 tseev tsaus ntuj.

————————–
When write comment, please follow the following rules:
DO: discuss the subject, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve the right to remove any comment and revoke posting rights for any reason.