Judge sentenced Dan Popp to life in prison without parole in triple-homicide

6880
Judge sentenced Dan Popp to life in prison without parole in triple-homicide - Dan Popp raug kaw 3 tiam neeg.

SUAB HMONG NEWS (02/23/2018) – On February 23, 2018, Judge Jeffery A. Conen sentenced Dan Popp, 41-year-old, to life in prison without parole.  Dan Popp murdered three innocent people, Phia Vue, Mai Kao X. Vue, and Jesus Manso-Perez on March 6, 2016 in Milwaukee, Wisconsin.

CLICK HERE to watch Suab Hmong News coverage of the Dan Popp life-in-prison sentencing.  Please CLICK HERE to help us to subscribe to our newly SUAB HMONG NEWS YouTube Channel.

Family members of the victims spoke in court before judge Conen asking him to sentence Dan Popp to life in prison without parole prior to his sentencing.

Mai zong Vue, Spoke Person for the Vue Family, hold a press conference after the sentencing.  “This case involved loss of lives, three lives that we will never ever to bring them back.  We are thankful that justice is served for those are not be able to speak for themselves that means Phia, Maiv, and Jesus” said Mai Zong Vue.

————————–

Lub 2 hli ntuj tim 23 xyoo 2018, tus txwj laug txiav txim plaub tug Jeffery A. Conen tau phuam lub txim txhaum rau Dan Popp raug kaw qhov taub nyob mus 3 tiam tsis pub tso tawm.  Dan Popp yog tus neeg meskas dawb tau tua peb tug tib neeg rau lub 3 hli tim 6 xyoo 2016, Phiab Vwj, Mai Kaus Vwj, thiab Manso-Prerez.

Tsev neeg ntawm cov raug tua tau los hais lus quag hu rau kom tus txwj laug txiav txim plaub tug yuav tsum muab lub txim kaw tus meskas tawv dawb no tsis pub tso taw.

Maiv Zoov Vwj, tus cev lus sawv cev tsev neeg xeem Vwj, tau muaj ib lub rooj tshaj tawm tom qab thaum tus txwj laug txiav txim plaub tug tau txiav txim tas.  “Rooj plaub tug no yog muaj feem rau ntawm kev tas sim neej rau 3 tug tib neeg.  Peb txoj sia uas peb yuav tsis muaj hnub rub kom lawv rov los ciaj taus.  Peb zoo siab tias tus txwj laug tau txiav txim kev ncav ncees pub rau peb thiab 3 tug neeg uas lawv hais tsis tau lus xws li yog Phiab, Maiv Kaus, thiab Jesus”  Hais los ntawm Maiv Zoov Vwj.