Latest Updated on the funeral service for Col. Waseng Vang

2116
suabhmong-news-00417

The funeral service for Col. Waseng Vang from October 26 to 29, 2012 is scheduled to be broadcasted LIVE streaming on the Internet. To those that wanted to be at the funeral service but won’t be able to could watch the funeral service LIVE on the internet at www.justin.tv/vamxeeb.  SHIBC will be assisted on the LIVE streaming technical side and also planned to streaming on our website so check it out at www.shibc.com as well.

The funeral service will be at:{sidebar id=1}
Alliant Energy Center
1919 Alliant Energy Center Way
Madison, WI 53713

For more info, call 608-445-8657

————————-

Tshaj tawm rau ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa nrog rau tsoom phooj ywg sawv daws paub hais tias Kaus Laus nias Vam Xeeb lub ntees yuav muaj tso tawm rau sawv daws tau saib rau hauv Internet.  Yog koj ho mus koom tsis tau lub ntees nyob rau zaum no, koj muaj feem mus saib tau kab lig kev cai yuav muaj nyob rau lub 10 hli hnub tim 26 txog rau 29 xyoo 2012 no tau rau ntawm www.justin.tv/vamxeeb.  Suab Hmoob yuav pab txog txoj kev tso tawm no nyob rau cov hnub ntawd thiab tej zaum yuav muaj tso tawm nyob rau ntawm Suab Hmoob chawv nruab tug no tib yam.  Tig los ntsuam xyuas tau rau ntawm no.

Lub ntees yuav muaj nyob rau ntawm:
Alliant Energy Center
1919 Alliant Energy Center Way
Madison, WI 53713

Xav paub tshaj no, hu tau tus xov tooj rau ntawm 608-445-8657

©2012 SHIBC NEWS.  ALLRIGHTS RESERVED.