Long Cheng (Laos) is still in the heart of many Hmong abroad today

8873
Long Cheng now 2018 - Photography by Richard Wanglue Vang

SUAB HMONG NEWS (01/11/2018) — Nroog Looj Ceeb nyob rau hauv teb chaws los tsuas tseem yog ib lub nroog ua rau Hmoob cov nyob lwm lub teb chaws nij hnub tham txog thiab nco txog.

Lub 11 hli ntuj hnub tim 21 xyoo 2017, kuv tau ncig mus txog rau lub nroog Looj Ceeb. Vim kuv tau hnov cov ua niam ua txiv thiab tej phooj ywg tham txog lub nroog no tsis tu ncua.

Kev mus ncig saib nroog Looj Ceeb tsis yooj yim li siab xav vim kev tsheb tseem tsis tau zoo thiab nroog Looj Ceeb nyob rau suam tsoom fwv los tsuas tseem saib nruj kom txhob muaj kev kub ntxhov txog kev nyob kev noj.

Cov duab hauv qab no muab tso rau cov ua niam ua txiv thiab cov phooj ywg tau saib ib muag txog lub nroog Looj Ceeb…  Txwv tsis pub muab cov duab hauv qab no luam coj mus siv lwm yam.  Ua tsaug.

Kev mus rau nroog LOOJ CEEB…
Kev mus rau nroog LOOJ CEEB…
Choj Nab Pham Loj…
Zos Nab Pham Loj…
Nroog LOOJ CEEB… tshav dav hlau LOOJ CEEB…
Nroog LOOJ CEEB… tshav dav hlau LOOJ CEEB…
Nroog LOOJ CEEB… tshav dav hlau LOOJ CEEB…
Nroog LOOJ CEEB… tshav dav hlau LOOJ CEEB…
Nais Phoos Vaj Pov lub tsev… nyob LOOJ CEEB ziag no…
Nroog LOOJ CEEB tig rau sab hnub tuaj…
Nroog LOOJ CEEB tig rau sab hnub tuaj…
Nroog LOOJ CEEB tig rau sab hnub tuaj…

Long Cheng is still in the heart of many Hmong abroad.  It is a city where General Vang Pao was base at and its airport used to be the most busiest airport in the world during the C.I.A. Secret War in Laos.

I hope seeing these photos will bring alot of memories to many Hmong around the world.

Stay tune for my video of my trip to Long Cheng coming up soon…