Memorial Service for Va Vang (Niam Toj Xeem Xaiv Lis Xyooj)

3142
Tshaj moo tu siab rau ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsam phooj ywg sawv daws paub tias niam toj xeem Xaiv Lis Xyooj, lub npe hluas hu ua Vab Vaj tau tas sim neej lawm. Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai pi blub 6 hli ntuj hnub tim 10 xyoo 2017 nyob rau ntawm United Funeral Home, 1146 B St, Fresno, CA 93706.

SUAB HMONG NEWS (06/07/2017) – Va Vang or best known as “Niam toj xeem Xaiv Lis Xyooj” passed away and a funeral service will be held to remember her starting June 10, 2017 at United Funeral Home, 1146 B St, Fresno, CA 93706.

For more detail information, call:
Fa Xue Xiong 559-454-8119
Chong Chou Xiong 559-283-5575
Thomas Xiong 559-348-8605

———————————–

Tshaj moo tu siab rau ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsam phooj ywg sawv daws paub tias niam toj xeem Xaiv Lis Xyooj, lub npe hluas hu ua Vab Vaj tau tas sim neej lawm.  Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai pi blub 6 hli ntuj hnub tim 10 xyoo 2017 nyob rau ntawm United Funeral Home, 1146 B St, Fresno, CA 93706.

Yoj leej twg muaj lus nug, hu tau cov xov tooj hauv qab no:
Fav Xwm Xyooj 559-454-8119
Ntxoov Tsu Xyooj 559-283-5575
Thomas Xyooj 559-348-8605