NEWS ALERT: A Hmong girl found dead at ELai Village, Laos

2699
SUABHMONG-2017-0016
 Suab Hmong News (02/16/2017) – Based on information posted on the Social Media Facebook, in the morning of February 16, 2017, a Hmong girl found dead at Elai Village, City of Na Sai Thong, Vientiane province, Laos, in front of a wood company.
Lao authority said some one hit her with some type of object on her head.
Close family of the girl said she lives in Noon Hai Village and they could not contact her for couple days.
Lao authority is looking for the suspect killer.
—————-
Raws li tau sau tawm nyob rau hauv Social Media Facebook, yav sawv ntxov lub 02 hli ntuj hnub tim 16 xyoo 2017, muaj tib neeg pom ib tug ntxhais Hmoob tau tas sim neej nyob rau ntawm lub zos Is Lais, nroog Nas Xais Thoos, Xeev Vias Cas hauv teb chaws nplog, tus ntxhais Hmoob no tau tas sim neej nyob ze rau ntawm ib lub tsev kaw ntoo.
Tub ceev xwm nplog tau hais tawm tias muaj neeg muab qws ntau tus ntxhais no saum nws taub hau ua rau nws taub hau tawg.
Cov txheeb ze ntawm tus ntxhais no tsev neeg tau hais tias tus ntxhais no nyob lub zos Noos Hais thiab tus ntxhais no tsev neeg hu xov tooj tsis tau rau nws li 2 hnub dhau los no lawm.
Tub ceev xwm nplog tseem tab tom yos tus neeg tua tus ntxhais no.