Remembering Pay Lor, 107 year-old, passed away on March 10, 2019

8346
Remembering Pay Lor, 107 year-old, passed away on March 10, 2019

SUAB HMONG NEWS (03/21/2019) – Pay (Paib) Lor who turned 107 year-old early 2019 passed away on March 10, 2019 in Fresno, CA.  A Hmong traditional funeral service will be held to remember and celebrate her life from April 20 – 22, 2019 at Moon Sun Funeral Services, 8100 Demetrius Ave, Sacramento, Ca. 95828.  For more info, call 916-719-9110

CLICK HERE to watch PSA on Suab Hmong News.

Paib Lor uas yog niam Soob Lwj Xyooj thiab yog ib leeg niam ntawm Qhua Maib Xyooj tau ncaim lub ntiaj teb mus yam tsis muaj hnub rov rau lub 3 hli tim 10 xyoo 2019… Nws tsev neeg yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai pib lub 4 hli tim 20 txog 21 xyoo 2019… lub 4 hli tim 22 xyoo 2019 yog yuav muab nws lub cev coj mus tso kom muaj chaws… Qhov chaws nyob yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai yog:

Moon Sun Funeral Services (Tim Khaib Thab Ham).
8100 Demetrius Ave, Sacramento, Ca. 95828.

Yog nej leej twg muaj lus nug, hu tau rau tus xov tooj 916-719-9110.

Tsev xyom cuab tau hais ntxiv tias tej zaum tsev xyom cuab yuav hu tsis tas cov txheeb ze vim tsis paub tias nej nyob rau qhov twg thiab tsis tau nej li xov tooj lawm… yog nej pom thiab hnov cov lus tshaj tawm no lawm no ces yeej yog ib lo quag hu tag hro nej sawv daws lawm… thiab kom nej txhob tu siab.