Resolving unauthorized of your photos posted on tojsiab.com

6161
suabhmong-news-00736

Milwaukee, WI — SHIBC received many emails and phone calls from Hmong in Laos and elsewhere about someone else posted their photos on tojsiab.com without their permission and we contacted tojsiab.com on how to resolve this issue.

If you are one of the victim, please follow the steps below to get your photos remove from tojsiab.com.

  1. Go to tojsiab.com and located your photo(s).
  2. Underneath the photo there is icon “Report”
  3. Click on the “Report” and follow the instruction to get your photo(s) remove from tojsiab.com. (See the photo with the red arrows pointed to the circles above to see the location to click on the “Report”).

*****{sidebar id=1}

Peb Suab Hmoob tau txais ntau tsab ntawv thiab ntau tsab xov tooj tuaj ntawm cov phooj ywg nyob teb chaws los tsuas thiab lwm lub teb chaws txog kom pab muab lawd cov duab uas raug lwm tus muab nyiag tso rau hauv tojsiab.com tawm. Peb tau nrog tojsiab.com sib tham txog kis no lawm.

Yog leej twg muab koj daim duab tso rau hauv tojsiab.com yam tsis tau tso cai los ntawm koj, koj ua raws li cov kab theem nram qab no ces tojsiab.com yuav muab koj daim duab rho tawm.

  1. Kag mus rau hauv tojsiab.com rau ntawm sab uas muaj koj daim duab
  2. Thaum pom koj daim duab lawm, saib sab hauv qab ntawm daim duab yuav muaj ib kab lus sau tias “Report”.
  3. Nyem ib npaj ntawm kab lus “Report” ces sau ntawv xa mus rau tojsiab.com. Tojsiab.com zoo siab yuav muab koj daim duab hro tawm sai li sai tau rau koj. (Saib daim duab saum toj no rau ntawm cov kab kos liab txog qhov koj nyem kag mus sau ntawv rau tojsiab.com).

Yog koj taug cov kab lus saum no lawm tab sis tojsiab.com ho tseem tsis muab koj daim duab rho tawm, koj sau ntawv rau peb Suab Hmoob peb mam li taug qab ntxiv pub rau koj.

*****

©2013 Suab Hmong International Broadcasting Co. All rights reserved.

When write comment, please follow the following rules:
DO: discuss the subject, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve the right to remove any comment and revoke posting rights for any reason.