Richard’s trip to Laos and Thailand

2335

Lub neej nyob asmeslibkas yog ib lub neej khwv heev, tsis tau so txaus thiab tsis muaj sij hawm ntau mus ncig ua si kom dim pa tawm ntawm txoj kev khwv ua hauj lwm. Nyob rau lub xyoo kawg ntawm 2007 thiab pib ntawm 2008, kuv tau mus cig ua si nyob rau sab teb chaws los tsuas thiab sab teb chaws thaib tau 20 hnub tom qab ntawm kev ua hauj lwm tiad rau ntawm 3 hnub nyob rau sab Es-Xias. Kev mus cig zaum no kuj tau ntsib coob tug cov phooj ywg los sab asmeslibkas los thiab cov nyob rau hauv teb chaws thaib.

Teb Chaws Los Tsuas:
Kev kag mus rau teb chaws los tsuas zaum no pom tau tias tsis muaj dab tsis cov nyom li cas. Tsoom hwv los tsuas ntsuam xyuas tso cai Vib-Xaj (Visa) kag teb chaws los tsuas zoo li yav tas los xwb thiab. Neeg los lwm lub teb chaws los ncig ua si los kuj coob huj sim, los dhau dhud yam tsis tu ncua. Tu siab zog tias lub caij kuv mus txog rau teb chaws los tsuas tau lig zog lawm, kev noj tsiab peb caug twb muab xaus tas lawm. Kuv tau nrog cov kwv tij phooj ywg tham txog lub tsiab peb caug xyoo no, lawd tau hais tias xyoo no tsis tshua muaj Hmoob asmeslibkas los coob li txhia niaj txhia xyoo lawm.

Qhov chaws muag khoom sawv ntxov hu tias Taj Laj Xaub (Morning Market) yog ib lub khws nyob rau nruab nrab thiab nyob ncaj kev hauv nroog tuam nceeb Vees Cas. Xyoo 2007 kawg no lawd tsim tau ib lub chaws muag khoom sab hauv tsev puab ntawm qhov chaws muag khoom sawv ntxov no. Nyob rau sab hauv muaj cua txia thiab zoo ib yam li tej khw, Mall, nyob rau teb chaws asmeslibkas no thiab.

Nyob hauv nroog Vees Cas yog muaj ob qhov chaws loj mus cig xws li Thaj Luam thiab Pab Tus Xais. Pab Tus Xais yog lub npe tshiab tim dua ho lub npe qub hu ua As Nub Xam Vab Lis. Qhov chaws ua si no muaj tib neeg tuaj ua si yuav luag txhua txhua hnub. Muaj peb cov Hmoob tuaj ua si dhau dhu mus los tib yam.


Qhov chaws muag khoom loj hu tias Ais Tej (ITECC) yog mus ntawm qhov chaws ua si Thaj Luam mus rau sab qab teb hnub tuaj yog tsav tsheb lib 10 feeb, qhov chaws no lawd qhib muaj caij thiab yog ib lub chaws muag khoom loj (Mall). Kev hu nkauj ua si xws li concert tej ntawd yog muaj ua nyob rau ntawm qhov chaws no tsis tu ncua thiab.

Yog koj xauj tsheb tsav mus ib qhov rau ib qhov, tus nqi xauj tsheb rau ib hnub twg yog raug ib cheeb tsam li ntawm 30 mus rau 50 daus las. Koj xauj raws ntawm cov chaws so, hotel, los tau tib yam. Tsis yog li ntawd, yog koj ua tau siab loj, koj xauj lauv cav, motorcycle, tsav los tau tib yam. Tus nqi pheej yig zog.

Tom qab nyob thiab ncig 10 hnub hauv teb chaws los tsuas uas yog mus ntsib tej kwv tij neej tsa, kuv tau tawm los mus ncig rau sab teb chaws thaib. Lub hom phiaj yog mus koom Hmoob Thaib lub tsiab peb caug, vim Hmoob Thaib hom noj lawv li tsiab peb caug rau lub 1 hli ntuj hnub tim 9 xyoo 2008.

Laos
Mekong River view from Laos to Thailand

Teb Chaws Thaib:
Kev mus ib qho rau ib qho hauv teb chaws Thaib kuj yog yooj yim xws li ya dav hlau ib cheeb tsam li ntawm 45 feeb rau 1 teed ces yeej mus txog rau lwm lub nroog lawm. Zaum no kuv thiaj xav tias cia sim ho mus tsheb loj hauv av seb ho zoo li cas. Kev hla sab teb chaws los tsuas los mus rau thaib teb yog muaj ib lub tsheb BAV (Bus) tawm hauv tuam ceeb vees-cas mus txog ntua rau tuam ceeb Bas-Kauj (BangKok). Tus nqi yog 600 Baj rau ib tug tib neeg. Yog xam nyiaj asmeslibkas rau lub caij ntawd yog raug 18.00 daus-las. Kuv tau los hauv lub tsheb BAV no los ib hmo kaj tug ces los txog rau hauv nroog tuam ceeb bas-kauj. Lub tsheb BAV no yog hom BAV muaj chaws zoo zaum thiab yog muaj ob theem chaws rau neeg zaum; theem saum toj thiab theem hauv qab. Thaum los txog rau hauv lub nroog bas-kauj, kuv tau los so rau hauv lub tsev so hu tias The Bangkok City Suite. Lub tsev so no tus nqi so yog 18 rau 20 daus-las rau ib hmo twg. Lub tsev so no yog nyob rau hauv nruab nrab hauv nroog bas-kauj thiab nyob ze rau tej khw muag khoom loj thiab chaws ua si Vat Phabkiab (Wat Pra Keo). Mus ncig tom tej khws xws li Pab-Tus-Nab (Pratu Num), Xab-Yam (Siam Mall), MBK, Pham Tid (Phan Tip), thiab lwm qhov los kuj yooj yim heev. Mus kaw taw xwb los yeej tau lawm tsis caij tsheb los tau. Yog caij tsheb fais fab (BTS) los kuj nyob ze rau ib cheeb tsam ntawm thiab. Nyob hauv lub tsev so no, lawd muaj kag tau mus Is-Taws-Nev (Internet) dawb yog tias koj nqa koj lub laptop. Yog koj tsis muaj laptop, lawd pub koj siv Is-Taws-Ned (Internet) dawb 30 feeb rau ib hnub twg. Muaj neeg tawd dawb, neeg suav, thiab cov neeg los txawd teb chaws los so coob. Thaum sawv ntxov lawd kuj muaj khoom noj dawb (breakfast buffet) uas yog muaj ntau yam khoom noj rau koj xaiv noj.

Kev ya dav hlau ntawm nroog tuam ceeb bas-kauj mus rau nroog tsheej-maim yog raug tus nqi ib cheeb tsam li ntawm 35 daus-las rau ib tug tib neeg twg. Sij hawm yog siv li ntawm 55 feeb. Thaum mus txog rau ntawm lub nroog tsheej-maim, kuv tau mus so rau ntawm lub tsev so hu tias Top North Hotel. Tus nqi ntawm lub tsev so no yog raug 20.00 daus-las rau ib hmo twg. Lub tsev so no kuj yog nyob rau hauv nruab nrab nroog Tsheej-Maim tib yam thiab muaj chaws da dej ua si nraum zoov (swimming pool) thiab muaj cov neeg tawd dawb so coob huj si. Kev mus cig tej khw loj los kuj nyob ze ib ncig thiab xws li khw muag khoom hmo ntuj Nais Phab Xaj (night bazaar) thiab khw loj, Central mall. Thaum mus txog rau lub nroog Tsheej Maim, kuv tau hu kom ib tug tij laug Hmoob nyob rau ntawm lub zos Houy Seo (Huab Xiaj) tuaj coj kuv mus ua si. Tus tij laug no muaj lub npe hu tias Yias yog xeem Yaj. Muaj lus ua nws tsaug ntau ntau rau nws lub siab zoo thiab siab dawb paug uas tau coj kuv mus ncig ua si yam txaus siab hlo. Nws tuaj tom kuv thiab coj kuv mus ua si yam txaus siab hro; kuv tau mus ncig txog rau lub chaws Duas Xub Thej (Doi Soo Tep), yog ib qhov chaws nyob deb ntawm nroog Tsheej Maim tsav tsheb mus li 45 feeb mus rau saum roob siab (saib duab hauv qab no). Thaum mus txog nrau ntawm Doi Soo Tep no pom muaj ncoob tus me nyuam Hmoob muaj hnub nyoog li 5 mus rau 10 xyoo hnav ris tsho Hmoob tuaj nyob thov nyiaj raws tus ntaiv nce mus rau saum lub vaj. Dua ntawd kuj muaj neeg tuaj ncig ua si ncoob kawg nkaus. Tom qab ncig ua si me ntsi ntawm Doi Soo Tep, kuv tau hla mus rau Hmoob ib lub zos hu tias Doi Pui. Lub zos no nyob deb ntawm Doi Soo Tep tsav tsheb mus li 30 feeb rau sab hnub poob siab. Lub zos Doi Pui no yog Hmoob ib lub zos uas lawd muag khoom yog yam lawd khwv los pab rau lawd lub neej xwb. Lawd cog paj thiab muaj ntau qhov chaws ncig ua si nyob ze ntawm lub zos no. Tej qhov chaws lawd sau nqi kag tab sis yog tias koj yog Hmoob lawm no ces lawd tsis sau tus nqi kag.

Hmoob lub zos Houay Seo (Huab Xiaj) mus tsheb ntawm lub nroog Tsheej Maim mus yog ib cheeb tsam li 30 rau 45 feeb, muaj li ntawm 40 tawm yim Hmoob nyob. Kuv tau mus koom lawd lub tsiab peb caug nyob rau lub 1 hli ntuj hnub tim 9 xyoo 2008. Saib duab hauv qab no. Cov zos Hmoob nyob ib cig ntawm lub nroog Tsheej Maim no, lub zos no nyob ze nroog Tsheej Maim dua ntais. Kev lom zem ntawm lub zos rau lub tsiab peb caug 2008 no kuj muaj kev txais tos cov nom tswv Thaib thiab muaj sib tw ntau tuj lub.

Lub tsiab peb caug loj xyoo 2008 no yog muaj sib koom ntawm 12 lub zos nyob rau ntawm lub zos hu tias Chan Khiang (Tshaj Khias) yog mus tsheb ntawm lub nroog Tsheej Maim mus ib cheeb tsam li ntawm 1 teev ntau. Saib duab hauv qab no. Vim xyoo 2008 no, huab tais Thaib tus muam hlob tau tam sim neej los ncav rau lub caij tsoom Hmoob lub tsiab peb caug, txoj cai yog tsis pub muaj kev lom zem tom qab 15 hnub ntawm huab tais tsev neeg yog muaj ib tug puv 120 xyoo, ces Hmoob tej kev lom zem sib tw ntxhais zoo nkauj thiab hu nkauj hmo ntuj tau muab hlood mus ua rau lub 1 hli ntuj tom qab ntawm tim 20 rov saum. Lub sij hawm ntawd kuv ho tau rov los tsev lawm ces kuj ho mus koom tsis tau.

Lub caij kuv nyob rau teb chaws thaib, kev pauv nyiaj yog 1 daus las pauv tau 32 baj nyiaj thaib.

Kev qhia (tips):
1. Kev yuav khoom ris tsho pheej yig nyob hauv nroog tuam nceeb Bas Kauj yog muaj nyob rau ntawm qhov chaws muag khoom hu tias Pab Tus Nab (Pratu Num). Nyob rau ob hnub so (weekend) yog nyob rau ntawm qhov chaws muag khoom hu tias Chav Tub Chav (Chatuchak). Ob qhov chaws no yog muaj muag khoom ris tsho hnav pheej yig heev. Lub caij koj mus yuav khoom ris tsho hnav, koj cav kom muab tus nqi muag nqis los pheej yig zog tau tib yam.
2. Nqa nyiaj mus siv yog nqa daim 100 daus las yuav pauv tau nyiaj Thaib thiab nyiaj los tsuas ntau zog. Nco ntsood nqa cov nyiaj kom tshiab thiab zoo nkauj. Tej qhov chaws pauv nyiaj yog daim nyiaj ib nyuag qub zog lawd yuav tsis kam pauv.
3. Nco ntsood, yog mus ncig ua si, txawm nyob hauv nroog thiab tawm mus rau sab nrauv los yuav tau yuav ob peb pob ntawv siv lub caij mus thaij hauv hoob nab (restroom). Feem ntau tej chaws so tso zi (restroom) tsis muaj ntawv siv li peb nyob rau teb chaws asmeslibkas.
4. Yog nyob hauv lub nroog Bas Kauj, kev mus los, caij tib co tsheb hu tias Taxi Meter. Nco ntsood saib kom tus tsav tsheb nyem tus nqi tsheb kom pib ua ntej yuav mus ib qhov rau ib qhov. Yog nws tsis nyem tus nqi tsheb kom pib, qhov nod qhia tau tias nws yuav pib khuj koj. Thaum mus txog chaws, tsuas them raws tus nqi tau khiav hauv lub tsheb xwb. Yog koj yuav maum kiag xws li mus kev deb, tus nqi maum ib hnub twg nyob rau ib cheeb tsam 1200 rau 1500 Baj ntxiv rau nqi roj uas yog yus yog tus them thiab.
5. Lub caij 10 hli txog rau 2 hli, huab cua nyob rau teb chaws Thaib thiab Los Tsuas zoo heev. So thiab no txog ib cheeb tsam li ntawm 60 thiab 80 degree. Sab qaum nteb xws li Tsheej Maim thiab teb chaws los tsuas, huab cua zoo dua nyob yav Bas Kauj.
6. Kev siv nyiaj nyob noj, teb chaws los tsuas kim zog nyob rau teb chaws thaib. Yog yuav mus ua si nyob li 2 lub lim tiam, nqa nyiaj ib cheeb tsam li 2000 rau 3000 daus las xwb ces yeej txaus siv lawm yog tias tsis muaj chaws siv ntau yam.

Central Bangkok City, Petchabury Road in Pratu-Num market

Kuv tau tsim tau ib daim DVD hu tias “Ncig Teb Chaws Thaib” muaj ntau yam kev qhia (Tips). Yog koj xav paub ntau tshaj qhov no ntxiv thiab txaus siab pab yuav daim DVD no, sau tau email rau kuv tau rau richardwanglue@shrdo.com.

Kev mus ncig ua si li no yog ib qhov zoo ua kom yus tej kev nyuaj siab, ntxhov siab, ploj mus me ntsis.

Yog koj muaj lus nug li cas txog kev mus ncig ua si rau teb chaws Thaib thiab Los Tsuas, ho sau email rau kuv tau rau ntawm richardwanglue@shrdo.com.