SHIBC and HR Exclusive visited Wat Thamkrabot, Hmong Refugee Camp, on April 5, 2012

1806
suabhmong-news-00067

By Richard Wanglue

Bangkok, Thailand — Suab Hmong Broadcasting and Hmong Report exclusive visited Wat Thamkrabot, Thailand on April 5, 2012.  There are currently four Hmong families live in Wat Thamkrabot.

Click here to watch Suab Hmong Broadcasting and Hmong Report exclusive coverage Wat Thamkrabot, a former Hmong Refugee camp, in Thailand.

suabhmong-news-00068In 2002, Suab Hmong Broadcasting visited Wat Thamkrabot.  A DVD of this particular memory is available at Suab Hmong Broadcasting.  If you are interested to own it, click here to write to tus.

Nyob rau xyoo 2002, Suab Hmoob tau mus saib thaj chaws Vav-Thab-Kab-Npauj no thiab ua tau ib daim Viv Dis Aus.  Yog koj txaus saib xav tau daim Viv Dis Aus no saib ua dab muag rau thaj chaws no, koj nyem ntawm no sau ntawv mus nrog peb tham.  Peb yuav zoo siab yuav qhia tus nqi muag ntawm daim Viv Dis Aus no rau koj paub.