Suav kev ua laj luam tib neeg nyob teb chaws nplog

3913
SUABHMONG-2017-0015
SUAB HMOOB XOV XWM (02/16/2017) – Raws li tsab xov xwm tshaj tawm los ntawm laotiantimes.com tau teev tseg tias nyob rau teb chaws nplog qee lub zos nyob rau sab qaum teb tau muaj cov neeg suav tuaj ntxias dag hais tias lawv yog cov neeg muaj nyiaj muaj txiaj es lawv tuaj yos poj niam yuav mus ua lawv lub neej.
Qee lub zos hais no tau muaj cov ntxhais muaj hnub nyoog li ntawm 16 mus rau 17 xyoo tseg ntua txoj kev kawm es rhiav cov txiv muaj nyiaj nyob rau teb chaws suav yuav los ua lawv lub neej kom zoo.  Feem coob ntawm cov ntxhais no thaum lawv yuav lawv cov txiv suav es rov mus txog rau teb chaws suav, lawv cov txiv tau muab lawv coj mus muag rau cov tsev ua niam ntiav ces lawv niaj hnub raug quab yuam muag lawm lub cev rau txiv neej.
Cov txiv neej suav kag tuaj rau sab qaum teb teb chaws plog tuaj ntxias cov ntxhais no lawv muaj lub hom phiaj tuaj ntxias cov ntxhais thiab lawv niam lawv txiv rau cov zos txom nyem es feem coob ntawm cov niam cov txiv xav tau nyiaj tau txiaj thiab xav tau lub neej kom muaj nyiaj.
Muaj ib tus ntxhais nyob lub rau lub zos Paj Lais xeev Xas Nyab Bus Lis hauv teb chaws nplog tau kawm ntawv tiad high school ces nws ntsib ib tug txiv neej suav tuaj rau hauv lawv lub zos.  Tus txiv neej suav no tau hais rau tus ntxhais no hais tias nws nyiam tus ntxhais no.  Thaum kawg nkawd tau sib yuav ces tus txiv neej suav no coj tus ntxhais mus rau teb chaws suav lawm.  Los txog rau niaj hnub no tus ntxhais niam thiab txiv yeej tsis hnov xov thiab tsis paub tias tus ntxhais no nyob rau qhov twg li lawm.
Muaj coob tus ntxhais tau yuav txiv suav tab sis lawv tau khiav rov qab los txog vaj txog tsev rau hauv teb chaws nplog lawm.  Tej tus muaj 2 los yog 3 tug me nyuam tab sis tsis muaj txiv lawm.  Cov ntxhais no lawv tau hais tias lawv paub txog suav lub tswv yim thiab lawv yuav tsis rov qab mus rau suav teb lawm.
Teb chaws nplog thiab teb chaws suav tau sau ib daim ntawv pov thawj los faj thiab ceev kom txhob muaj kev ua laj luam tib neeg nyob rau xyoo 2014 tab sis tej kev ua laj luam tib neeg no yeej tseem niaj hnub muaj tsis tu ncua.
Tsab xov xwm no txhais los ntawm tsab xov xwm nyob rau ntawm www.laotiantimes.com.

Cov zos nyob teb chaws nplog rau ntxias los ntawm cov neeg suav txog kev ua laj luam tib neeg

SUAB HMOOB XOV XWM (02/16/2017) – Raws li tsab xov xwm tshaj tawm los ntawm laotiantimes.com tau teev tseg tias nyob rau teb chaws nplog qee lub zos nyob rau sab qaum teb tau muaj cov neeg suav tuaj ntxias dag hais tias lawv yog cov neeg muaj nyiaj muaj txiaj es lawv tuaj yos poj niam yuav mus ua lawv lub neej. 

Qee lub zos hais no tau muaj cov ntxhais muaj hnub nyoog li ntawm 16 mus rau 17 xyoo tseg ntua txoj kev kawm es rhiav cov txiv muaj nyiaj nyob rau teb chaws suav yuav los ua lawv lub neej kom zoo.  Feem coob ntawm cov ntxhais no thaum lawv yuav lawv cov txiv suav es rov mus txog rau teb chaws suav, lawv cov txiv tau muab lawv coj mus muag rau cov tsev ua niam ntiav ces lawv niaj hnub raug quab yuam muag lawm lub cev rau txiv neej.

Cov txiv neej suav kag tuaj rau sab qaum teb teb chaws plog tuaj ntxias cov ntxhais no lawv muaj lub hom phiaj tuaj ntxias cov ntxhais thiab lawv niam lawv txiv rau cov zos txom nyem es feem coob ntawm cov niam cov txiv xav tau nyiaj tau txiaj thiab xav tau lub neej kom muaj nyiaj.

Muaj ib tus ntxhais nyob lub rau lub zos Paj Lais xeev Xas Nyab Bus Lis hauv teb chaws nplog tau kawm ntawv tiad high school ces nws ntsib ib tug txiv neej suav tuaj rau hauv lawv lub zos.  Tus txiv neej suav no tau hais rau tus ntxhais no hais tias nws nyiam tus ntxhais no.  Thaum kawg nkawd tau sib yuav ces tus txiv neej suav no coj tus ntxhais mus rau teb chaws suav lawm.  Los txog rau niaj hnub no tus ntxhais niam thiab txiv yeej tsis hnov xov thiab tsis paub tias tus ntxhais no nyob rau qhov twg li lawm.

Muaj coob tus ntxhais tau yuav txiv suav tab sis lawv tau khiav rov qab los txog vaj txog tsev rau hauv teb chaws nplog lawm.  Tej tus muaj 2 los yog 3 tug me nyuam tab sis tsis muaj txiv lawm.  Cov ntxhais no lawv tau hais tias lawv paub txog suav lub tswv yim thiab lawv yuav tsis rov qab mus rau suav teb lawm.

Teb chaws nplog thiab teb chaws suav tau sau ib daim ntawv pov thawj los faj thiab ceev kom txhob muaj kev ua laj luam tib neeg nyob rau xyoo 2014 tab sis tej kev ua laj luam tib neeg no yeej tseem niaj hnub muaj tsis tu ncua.

Tsab xov xwm no txhais los ntawm tsab xov xwm nyob rau ntawm www.laotiantimes.com.