Support your Hmong community events this weekend 05/07 and 05/08/2016

2020
SUABHMONG-2016-00101
SUAB HMONG NEWS (05/06/2016) – Some major Hmong events in Wisconsin this weekend, May 7 – 8, 2018.
May 7, 2016 in Wausau, Wisconsin.  Grand opening Wausau (Hmong) World Market.  Start at noon.
{sidebar id=11}
May 7, 2016 in Madison, Wisconsin.  Duarn Vue championship fight at the Alliant Energy Center.  Door open at 6:00pm.
May 8, 2016 in Wausau, Wisconsin.  Town Hall meeting on Dylan Yang’s case at the Hmong American Center.  Start at noon.
Suab Hmong News team will be traveling to Washington DC from May 10 to May 14, 2016 to cover Hmong Veterans trip to Washington DC to honor a monument plate and a tree planted to recognize Hmong Veterans.  
———————————–
Hmoob cov koob tsheej loj muaj nyob rau lub 5 hli ntuj tim 7 thiab 8 xyoo 2016 nyob hauv xeev Wisconsin muaj raws li nram no.
05/07/2016 nyob hauv nroog Wausau yuav muaj kev qhib ntawm Hmoob lub khw loj hu tias Hmong World Market.  Pib thaum 12 teev tav su.
05/07/2016 nyob hauv nroog Madison yog kev sib ntau txeeb siv los ntawm Duas Vwj.  Nyob rau ntawm Alliant Energy Center.  Qhov rooj pib qhib 6 teev tsaus ntuj.
05/08/2016 nyob hauv nroog Wausau yog kev sib tham txog ntawm Dylan Yaj rooj plaub hais tias yuav sib pab hais li cas kom muaj kev ncaj ncees rau peb Hmoob.  Yuav muaj nyob rau ntawm koom haum Hmong American Center.  Pib thaum 12 teev tav su.
Suab Hmoob Xov Xwm yuav mus rau nroog tuam ceeb Washington DC yog mus muab xov xwm rau ntawm Hmoob cov qub tub rog rov mus hawm daim txiag lag zeb thiab tus ntoo uas tsoom hwv meskas tau cog ua kev nco txog Hmoob cov qub tub rog lub txiaj ntsim.