Suspect identified in the shooting killed 4 people near Wausau, Wisconsin

2450
SUABHMONG-2017-0036
SUAB HMONG NEWS (03/25/2017) – The suspect shooter killed 4 people near Wausau, Wisconsin has identified as 45-year-old Nengmy Vang.

CLICK HERE to watch Suab Hmong News summary of the shooting taken place.

Below is the times and locations of the shooting took place on Wednesday, March 22, 2017.

12:59 p.m.  at Marathon Saving Bank in Rothschild, Wisconsin.

1:10 p.m. at Tlusty, Kennedy and Dirks law firm office in Schofield, Wisconsin.

1:30 p.m. at Aspen Street Apartments in Weston, Wisconsin.

Police at a Thursday afternoon press briefing declined to name Vang or say exactly what motivated the killings, except to say it was a “domestic incident” involving a husband and wife.

Nengmy Vang had targeted his wife in the shootings, but she escaped unharmed, said Jason Smith, deputy administrator of the state Department of Justice’s Division of Criminal Investigation.

Vang is seeking to divorce his 41-year-old wife of more than two decades. He called the marriage “irretrievably broken” in a court filing obtained by USA TODAY NETWORK-Wisconsin.
The couple has at least six kids.

Vang is now (as 03/25/2017) recovery from gun shots at a hospital in Wausau, Wisconsin.

Click here to read the divorce document.

Stay tune for the latest development of the shooting case right here on the Suab Hmong News website.

———————–

Tub ceev xwm ntseeg tau lawm tias tus neeg tua 4 tug tib neeg tuag rau lub 03 hli ntuj hnub tim 22 xyoo 2017 no yog Neej Mais Vaj muaj 45 xyoo.

Hauv qab no yog lub sij hawm thiab cov chaws ntawm kev tua neeg:
12:59 tav su yog tua 2 tug neeg tuag nyob rau ntawm Marathon Saving Bank nyob rau lub nroog Rothschild hauv xeev Wisconsin.

1:10 tav su dua yog tua 1 tug neeg tuag nyob rau ntawm Tlusty, Kennedy and Dirks law firm office nyob rau lub nroog Schofield hauv xeev Wisconsin.

1:30 tav su dua yog tua 1 tug neeg tuag nyob rau ntawm Aspen Street Apartment hauv lub nroog Weston xeev Wisconsin.

Raws li tau teev los ntawm tub ceev xwm hais tias Neej Mais Vaj npaj mus tua nws poj niam tab sis nws poj niam tau khiav tawm lawm.

Qhov teeb meem ntawm kev sib tua zaum no yog los ntawm Neej Mais Vaj thiab nws poj niam kev tab tom sib nrauj tseem tsis tau tiad raws kev cai.  Nkawd muaj 6 tus me nyuam thiab nkawd twb sib sau los ua txwj nkawd ntau tshaj 20 tawm lub xyoo lawm.

Neej Mais Vaj tseem tab tom nyob ntawm ib lub tsev kho mob nyob rau nroog Wausau hauv xeev Wisconsin txog phom tua raug nws.

Nyem ntawm no mus saib tau nkawd tsab ntawv sib nrauj tseem tsis tau tiav.

Yog muaj li cas peb mam li tshaj tawm rau sawv daws paub ntxiv.