The latest on Hmong graves dug by Thai at Wat Tham Krabok, Thailand

2229
suabhmong-900018

SUAB HMONG NEWS (12/18/2015) — A final plan to move forward to put to rest of the remaining body parts from Hmong graves dug by Thai at Wat Tham Krabok by 2016.

a0CLICK HERE to watch Suab Hmong News to get the full insight announcement of Vang Xiong, Chair for the National Hmong Grave Desecration Committee.
{sidebar id=11}
January 31, 2016 is the deadline set for all Hmong families who have immediate family member(s) whose graves have been dug by Thai at Wat Tham Krabok, Thailand that have not registered with the Hmong Grave Desecration Committee to register so any remaining body parts can move forward to rest in peace in 2016 in Thailand.

“We are ready to put all the remaining body parts that have been dug from their graves at Wat Tham Krabok, Thailand to rest in peace by 2016 in Thailand. January 31, 2016 is the last day we seek to collect the names of the Hmong people who passed away at Wat Tham Krabok and their graves have been dug. Please pass this message to all your families, friends, and relatives.” said Vang Xiong.

Anyone has question, call the following persons and phone numbers:

Vangtou Xiong 509-710-7293
Qhoua Xiong 509-990-4624
Vang Xiong 509-869-5660

——————————–

Tshaj tawm rau ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg sawv daws hais tias yog nej muaj neeg ploj tuag uas tau muab faus rau ntawm thaj chaws Vav Thab Kab Npauj hauv teb chaws Thaib yav tas dhau los es ho raug Thaib khawb es nej ho tseem tsis tau xa lawv cov npe tuaj rau lub Koom Txoos NATIONAL HMONG GRAVE DESECRATION COMMITTEE no ces kom nej xa tuaj mus tsis pub dhau lub 1 hli ntuj hnub tim 31 xyoo 2016 no vim lub koom txoos tau hriav tau chaws yuav muab cov pob txha ntawm cov neeg tau raug khawv no coj mus  tso muaj chaws lawm.

Yog nej muaj lus dab tsis, hu tau rau cov tib neeg thiab cov xov tooj nram qab no:
Vaj Tub Xyooj 509-710-7293
Qhua Xyooj 509-990-4624
Vaj Xyooj 509-869-5660

Questions, comments, or suggestions on this article, contact us at info@shrdo.com.

©2000-2015 Suab Hmong News. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
—————————–
When write comment, please follow the following rules:

DO: discuss the subject ONLY, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve all the rights to remove any comments and revoke posting rights for any reason.