Tub ceev xwm Thaib tab tom yos ntes Vaj Fwm Tsab

8726
Vang Fue Cha, 56-year-old, lives in Khao Kho, Phechaboun Province, Thailand, announced himself as a person who know how to washout sins. He said in order for him to washout sin from anyone, he/she must believe in him and do what he said. As this trend went on and on, many Hmong women have been raped by him.

SUAB HMOOB XOV XWM (06/14/2017) – Muaj ib tug txiv neej Hmoob nyob rau lub nroog Qhaum Qhob xeev Phej Chab Boos hauv teb Thaib nws lub npe hu ua Vaj Fwm Tsab. Nws muaj 56 xyoo. Nws tau hais tias nws yog ib tug saub paub pab ntxuav kev txhaum rau txhua tus tib neeg.

Nws hais li no rau cov Hmoob ces muaj Hmoob coob ntseeg nws.

Nws tau teem ntau zaug rau coob pab Hmoob cov ntseeg nws mus pw hav zoov. Lub caij mus pw hav zoov, nws tau hais rau cov ntseeg sawv daws hais tias yog muaj neeg quaj qw hu kom pab los kom sawv daws txhob pab li. Yog leej twg pab ces tus ntawv yuav raug kev xhaum thiab yuav tsis tau mus rau saum ntuj. Ua mus ua los ces nws tau muab cov poj niam thiab cov ntxhais Hmoob coj mus deev tag.

Muaj cov poj niam Hmoob 6 tus thiaj tau tawm tuaj mus qhia rau tub ceev xwm Thaib. Lub 06/13/2017, ntawm tsev txiav txim plaub tug hauv teb chaws Thaib thiaj tau tso cai rau tub ceev xwm Thaib txhom Vaj Fwm Tsab. Tab sis Vaj Fwm Tsab tau khiav lawm tub ceev xwm Thaib txhom tsis tau nws.

Tub ceev xwm Thaib tseem tab tom tshawb hriav txhom Vaj Fwm Tsab coj los rau txim. Yog leej twg pom nws, kom nej pab hu rau tub ceev xwm Thaib.