Two Hmong-Lao brothers killed in Laos and their body have been cut to pieces

2241
suabhmong-news-photo0212

(SHB) – Based on the source we have up to date: Two Hmong-Lao brothers live in the Xieng khouang province and they went to farming in Long Cheng – Sam Thong area and they got killed by unknown source(s) and their body have been cut to pieces on January 17, 2015.

The body parts of the two Hmong-Lao brothers have been brought back to their hometown. Hmong traditional funeral services was held for the brothers at their hometown in Xieng Khouang perpectively on January 19 to 21, 2015.

The killer is unknown at this time and the detail on how they were killed and the motived of the killer(s) is also unknown.

————————-

Raws li tau muab xov xwm tau los: Muaj ob tug kwv tij Hmoob nyob rau xeev Xias Khuam tau mus ua teb nyob rau ib cheeb tsam rau ntawm Looj Ceeb thiab Xas Thoos tau raug tua tuag thiab nkawd ob lub cev tau raug muab txiav thiab hlais yam tsis raug saib li rau lub 1 hli ntuj hnub tim 17 xyoo 2015 no.

Nkawd ob lub cev tau coj los txog rau ntawm lub zos nkaws nyob rau hauv xeev Xias Khuam lawm thiab twb muab nkawd ob lub cev coj los ua kab lig kev cai Hmoob xwm li Hmoob ib txwm coj los rau thaum muaj ib tug neeg tas txoj sia pib lub 1 hli ntuj hnub tim 19 txog rau 21 xyoo 2015 no.

Kev ntawm nkawd ob kwv tij tau raug tua zaum no tsis paub meej tias yog leej twg tua nkawd thiab yog vim li cas tiag.